Jenny bpen kon dtua lék mâak       nùk 39 ki-lo     sŏung 145 cen.       dtaa khŏng kăo lék mâak             bpàrk láe jà-mùuk khŏng kăo gôr lék mâak      dtàe phŏm khŏng kăo yaow mâak      Jenny bpen kon jai-ráwn mâak

pîi chaai khŏng Jenny bpen kon dtua yài mâak        nùk 130 ki-lo     sŏung 185 cen.         mue láe táow khŏng kăo yài mâak           kăo   bpen kon jai-yen mâak

Jenny gùb pîi chaai dtàek-dtàng gun mâak     dtàe túng 2 kon gôr bpen  pîi-nóng tîi rák gun mâak

เจนนี่เป็นคนตัวเล็กมาก หนัก 39 กิโล สูง 145 cm ตาของเขาเล็กมาก  ปากและจมูกของเขาก็เล็กมาก  แต่ผมของเขายาวมาก  เจนนี่เป็นคนใจร้อนมาก

พี่ชายของเจนนี่เป็นคนตัวใหญ่มาก  หนัก 130 กิโล สูง 185 cm  มือและเท้าของเขาใหญ่มาก เขาเป็นคนใจเย็นมาก

เจนนี่กับพี่ชายแตกต่างกันมาก แต่ทั้ง 2 คน ก็เป็นพี่น้องที่รักกันมาก

dtua ตัว body
lék เล็ก small
yài ใหญ่ big
nùk หนัก Heavy
sŏung สูง High ,tall
yaow ยาว long
dtaa ตา eyes
bpàrk ปาก mouth
jà-mùuk จมูก nose
phŏm ผม hair , I (for male)
mue มือ hand
táow เท้า foot
jai-ráwn ใจร้อน hot-tempered , impatient
jai-yen ใจเย็น calm , patient
rák รัก love
dtàek-dtàng แตกต่าง different