sùk-kà-săn wan gèrt (สุขสันต์วันเกิด) Happy birthday

6

Birthday Wishes in Thai

sùk-kà-săn wan gèrt    (สุขสันต์วันเกิด)     Happy birthday

1 kŏr-hâi  mii  kwaam-sùk  mâak  mâak  ná       (ขอให้มีความสุขมากๆ นะ)

Wishing you a very happy birthday

 

2 kŏr-hâi  jer  dtàe  sìng  dii  dii   nai  wan pí-sèt  née  (ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ในวันพิเศษนี้)

Wishing you all the best on your special day

 

kun  mâi  dâai  gàe-long  ná         kun  kâe  chà-làat  kêun    sùk-kà-săn  wan-gèrt

(คุณไม่ได้แก่ลงนะ   คุณแค่ฉลาดขึ้น สุขสันต์วันเกิด)

You’re not getting older, you’re just getting wiser. Happy birthday

 

4 kŏr-hâi  mii-kwaam-sùk       sùk-kà-pâap   kăeng -raeng         sùk-kà-săn  wan-gèrt ná

ขอให้มีความสุข  สุขภาพแข็งแรง  สุขสันต์วันเกิดนะ

Happy, healthy, wonderful birthday to you

 

5 máe-wâa  kun  jà aa-yú  yúh  kêun  èek  bpii      dtàe kun gôr duu dii kêun ná    sùk-kà-săn wan-gèrt

แม้ว่าคุณจะอายุเยอะขึ้นอีกปี    แต่คุณก็ดูดีขึ้นนะ สุขสันต์วันเกิด

You’re a year older, but you somehow look even better. Happy birthday to you