picture payu 3

rong-rian khŏng phŏm bpen rong-rian bilingual.     mii kruu maa jàrk lăai pràtet.  mii kruu kon Thai    kruu fáràng    kruu jiin   kruu india    kruu philipine  kruu yii-pun gôr mii

kon Thai rîek kon dtàng-chât pĭew khăow wâa  “fáràng”

chów wan nùng phŏm yùu tîi rong-rian.    phŏm hěn kruu “fáràng”  kon nùng tîi ráan khăai phŏn-la-máai.    kăo gum-lang lêuk “fáràng”   nâa gin mâak .  kăo tăam phŏm wâa.     phŏn-la-máai nîi  kon Thai rîek wâa arai ?       phŏm bòrk wâa phŏn-la-máai nîi  kon Thai rîek wâa “fáràng”   měuan tîi kon Thai rîek pôuk-khun.  

kruu fáràng hŭa-rór        bòrk phŏm wâa     orh !! yàng- nîi dtông pôod-wâa

fáràng gin fáràng

โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียน bilingua  มีครูมากจากหลายประเทศ มีครูคนไทย ครูฝรั่ง ครูจีน ครูอินเดีย ครูฟิลิปปิน ครูญี่ปุ่นก็มี 

คนไทยเรียกคนต่างชาติผิวขาวว่า “ฝรั่ง” 

เช้าวันหนึ่ง ผมอยู่ที่โรงเรียน  ผมเห็นครูฝรั่งคนหนึ่งที่ร้านขายผลไม้  เขากำลังเลือก “ฝรั่ง”  น่ากินมาก เขาถามผมว่า ผลไม้นี้คนไทยเรียกว่าอะไร  ผมบอกเขาว่า ผมไม้นี้เรียกว่า “ฝรั่ง” เหมือนที่คนไทยเรียกพวกคุณ

ครูฝรั่งหัวเราะ บอกผมว่า อ๋อ !!  อย่างนี้ต้องพูดว่า “ฝรั่งกินฝรั่ง” 555

fáràng ฝรั่ง Westerner , guava
rong-rian โรงเรียน school
kruu ครู teacher
lăai หลาย various
pràtet ประเทศ country
rîek เรียก call
pĭew ผิว skin
khăow ขาว white
chów เช้า morning
phŏn-la-máai ผลไม้ fruit
lêuk เลือก choose
nâa gin น่ากิน look delicious
tăam ถาม ask
bòrk บอก tell
hŭa-rór        หัวเราะ laugh