lung khŏng chăn mâi koei sŏrn wâa          dtông bàeng-pan hâi kon-eùn

chăn hěn pêuan-bâan maa-hăa lung bòi bòi       pôuk-kăo maa práw dtông-gaan khwam-chôui-lěua       túg-kráng lung jà chôui pôuk-kăo     lung jà bàeng-pan khŏng-gin  khŏng- chai hâi kon-eùn sà-mŏe

lung rák chăn láe duu-lae chăn dii-mâak     máe-wâa chăn mâi châi lûug khŏng lung       lung mâi dtông sŏrn chăn dôui kum-pûud               dtàe lung sŏrn chăn dôui garn-gra-tam      lung tam dii sà-mŏe         tŭg-kon jeung rák lung mâak

ลุงของฉันไม่เคยสอนว่า  ต้องแบ่งปันให้คนอื่น  ต้องรักคนอื่น  ต้องช่วยเหลือคนอื่น 

ฉันเห็นเพื่อนบ้านมาหาลุงบ่อย ๆ พวกเขามาเพราะต้องการความช่วยเหลือ   ทุกครั้งลุงจะช่วยพวกเขา  ลุงแบ่งปันของกิน  ของใช้ให้คนอื่นเสมอ 

ลุงรักฉันและดูแลฉันดีมาก   แม้ว่าฉันไม่ใช่ลูกของลุง   ลุงไม่ต้องสอนฉันด้วยคำพูด  แต่ลุงสอนฉันด้วยการกระทำ  ลุงทำดีเสมอ  ทุกคนจึงรักลุงมาก 

garn hâi การให้ giving
sŏrn สอน teach
bàeng-pan แบ่งปัน share
kon-eùn คนอื่น others
pêuan-bâan เพื่อนบ้าน neighbor
maa-hăa มาหา come to meet, visit
bòi bòi       บ่อย ๆ often
práw เพราะ because
dtông-gaan ต้องการ want
khwam-chôui-lěua       ความช่วยเหลือ helping
túg-kráng ทุกครั้ง every time
pôuk-kăo     พวกเขา they , them
khŏng-gin  khŏng- chai ของกินของใช้ consumer product
kum-pûud คำพูด words
garn-gra-tam      การกระทำ action