chán bpen kon mâi chôrb măa         chán bpen kon mâi chôrb maew        chán bpen kon mâi chôrb nŭu gasby        dtàe tum-mai chán dtông maa yùu gub măa bpen pun pun dtua              dtông maa yùu gub maew bpen rói  rói  dtua                   dtông maa yùu gub nŭu gasby yé yé

mâe bòrk chán wâa  glèat arai jà dâi yàng nún               chán mâi koei chôei jon wan-tîi chán dtàng-ngan gùb kon tum farm măa         chán gôr rúu  wáa         măa gôr nâa-rák     maew gôr nâa-rák      nŭu gasby  gôr nâa-rák      

chán dtông oûm măa          chán  dtông rian bpôrn yaa măa           chán  dtông rian chèet yaa măa       chán  dtông rian aàrb-náam măa               chán  dtông rian dtàd-khŏn măa         láe nai tîi sòod chán gôr rák măa maew láe nŭu gasby             

ฉันเป็นคนไม่ชอบหมา  ฉันเป็นคนไม่ชอบแมว  ฉันเป็นคนไม่ชอบหนูแกสบี้  แต่ทำไมฉันต้องมาอยู่กับหมาเป็นพัน ๆ ตัว     อยู่กับแมวเปอร์เซียเป็นร้อย ๆ ตัว    อยู่กับหนูแกสบี้เยอะ ๆ     

แม่เคยบอกฉันว่า เกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น   ฉันไม่เคยเชื่อ  จนวันที่ฉันแต่งงานกับคนทำฟาร์มหมา   ฉันก็รู้ว่า หมาก็น่ารัก  แมวก็น่ารัก  หนูแกสบี้ก็น่ารัก

ฉันต้องอุ้มหมา  ฉันต้องเรียนป้อนยาหมา  ฉันต้องเรียนฉีดยาหมา   ฉันต้องเรียนอาบน้ำหมา  ฉันต้องเรียนตัดขนหมา  และในที่สุดฉันก็รักหมา แมว  และแกสบี้

glèat เกลียด hate
măa หมา dog
maew แมว cat
nŭu หนู rat, mouse
tum-mai ทำไม why
pun pun พัน ๆ Thousands
dtua ตัว Classifier for animal
rói  rói  ร้อย ๆ hundreds
yé yé เยอะ ๆ many
bòrk บอก tell
chôei เชื่อ beleive
dtàng-ngan แต่งงาน marry , get married
farm măa         ฟาร์มหมา Dog farm
rúu รู้ know
nâa-rák น่ารัก lovely
oûm อุ้ม Carry , hold
bpôrn ป้อน feed
chèet yaa ฉีดยา inject
aàrb-náam อาบน้ำ bathe
dtàd-khŏn măa         ตัดขนหมา grooming

Recommended Posts