dsfdfd

khòb-khun tîi mâi koei ting gun        khòb-khun tîi  duu-lae phŏm sà-mŏe           khòb-khun tîi khôw maa dterm-dtem che-vit khŏng phŏm         khòb-khun tîi khôw maa dterm-dtem khwam-fŭn khŏng phŏm   

wan tîi  phŏm mâi mii krai            wan tîi  phŏm róng-hâai        wan tîi  phŏm rúu-sùk ngŏw        wan tîi  phŏm lŏm-long         phŏm mii khun yùu khâng khâng  sà-mŏe    

khòb-khun tîi  rák phŏm           phŏm hâi sán-yaa wâa jà duu-lae jai khŏng khun hâi dii tîi sòod

ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน ขอบคุณที่ดูแลผมเสมอ  ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของผม   ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มความฝันของผม 

วันที่ผมไม่มีใคร  วันที่ผมร้องไห้  วันที่ผมรู้สึกเหงา  วันที่ผมล้มลง    ผมมีคุณอยู่ข้าง ๆ เสมอ

ขอบคุณที่รักผม      ผมให้สัญญาว่าจะดูแลใจของคุณให้ดีที่สุด

khòb-khun ขอบคุณ Thank you
mâi koei ไม่เคย never
ting ทิ้ง leave , throw
duu-lae ดูแล Take care of , look after
sà-mŏe           เสมอ always
khôw maa เข้ามา come in
dterm-dtem เติมเต็ม fulfill
khwam-fŭn ความฝัน dream
mâi mii krai            ไม่มีใคร  nobody
róng-hâai        ร้องไห้ cry
rúu-sùk รู้สึก feel
ngŏw เหงา feel lonely
yùu khâng khâng  อยู่ข้าง ๆ beside
sán-yaa สัญญา promise
jai ใจ heart , mind