tîi clinic  glâi glâi Somerset          wan-níi clinic mii kon-khâi  yé maak maak        dtông ror Q naan maak maak         kon-khâi  bang kon ror  3 chûa-mong              bang kon ror 4 chûa-mong

lung William        maa tîi clinic  dtâng-dtàe 5 mong yen                dton-níi glâi jà 2 tóom láew      pêung jà dâi pob mŏr

lung William    :  khun mŏr krub    phŏm bpòud-hŭa      bpòud-tórng    bpòud-lăng    jèb-kor láe ai dôui

khun mŏr           :  hâi mŏr check duu gòrn na krub

lung William    :  phŏm bpen arai krub

khun mŏr           :  mŏr sĭa-jai dôui na      tîi dtông bòrk

lung wâa    lung “kong jà   yùu dâi mâi naan”  

lung William    :  (shock mâak)     phŏm  gum-lang jà dtaai châi mái krub ?     mêua-gíi  khun mŏr bòrk wâa  phŏm “kong jà yùu dâi mâi naan”  

khun mŏr           :  mâi châi krub      tîi mŏr bòrk wâa  lung

“kong jà yùu dâi mâi naan” práw clinic bpìd 2

tóom    láe dton-níi clinic gôr bpid lăew

ที่คลีนิคใกล้ ๆ somerset    วันนี้คลีนิคมีคนไข้เยอะมาก ๆ  ต้องรอคิวนานมาก ๆ   คนไข้บางคนรอ 3 ชั่วโมง   บางคนรอ 4 ชั่วโมง

ลุงวิลเลี่ยม มาที่คลีนิคตั้งแต่ 5 โมงเย็น    ตอนนี้ใกล้จะ 2 ทุ่มแล้ว เพิ่งจะได้พบคุณหมอ

ลุงวิลเลี่ยม   :       คุณหมอครับ  ผมปวดหัว     ปวดท้อง  ปวดหลัง  เจ็บคอและไอด้วย

คุณหมอ       :        ให้หมอเช็คดูก่อนนะครับ

ลุงวิลเลี่ยม   :        ผมเป็นอะไรครับ

คุณหมอ       :         หมอเสียใจด้วยนะ ที่ต้องบอกลุงว่า ลุงคงจะอยู่ได้ไม่นาน พรุ่งนี้มาเช็คอีกที

ลุงวิลเลี่ยม   :        (ช๊อคมาก)  ผมกำลังจะตายใช่ไหมครับ  เมื่อกี๊คุณหมอบอกว่าผมคงอยู่ ได้ไม่นาน

คุณหมอ       :         ไม่ใช่ครับ ที่ผมบอกว่าลุงคงจะอยู่ได้ไม่นาน  เพราะคลีนิคปิด 2 ทุ่ม  และตอนนี้คลีนิคก็ปิดแล้วครับ  

kong jà คงจะ may be , might
glâi glâi ใกล้ ๆ near to , closer
kon-khâi  คนไข้ patient
yé maak maak        เยอะมาก ๆ many
ror naan รอนาน wait long
chûa-mong ชั่วโมง hour
dtâng-dtàe ตั้งแต่ since
2 tóom 2 ทุ่ม 8 pm
bpòud-hŭa      ปวดหัว headache
bpòud-tórng ปวดท้อง stomachache
bpòud-lăng    ปวดหลัง back pain
jèb-kor เจ็บคอ sore throat
ai ไอ cough
gòrn ก่อน first ,before
sĭa-jai เสียใจ sorry , regret
dtaai ตาย die
bpid ปิด close