body parts inner organs

wan nùng a-wai-ya-wa dtàng dtàng khŏng naai Thian Sze gôr rêam tĭang gun

sa-mŏrng” bòrk wâa “chăn bpen  naai-yài tîi-sùd      práw  thâr sa-mŏrng mâi tum-ngan        kon gôr jà kíd a-rai mâi-dâi     tam a-rai mâi-dâi”

hŭa-jai”  bòrk wâa  “ pìd láew  , chăn aeng bpen naai-yài khŏng râang-gaai      práw  thâr hŭa-jai  mâi tum-ngan     kon gôr jà dtaai    práw khàrd lêud láe oxygen”

ra-bòb prà-sàrt”  bòrk wâa  “mâi jing !!      thâr ra-bòb prà-sàrt   mâi tum-ngan         râang-gaai gôr jà  mâi mii  kwaam rúu-sùk hĭew , năow , równ , jèb        nai- tîi-sùd gôr jà dtaai”

dtùb” tĭang wâa    “krai bòrk !! chăn bpen rong-ngan yài tîi tum-ngan  mâak  maai hâi  râang-gaai         thâr chăn mâi tum-ngan     kon dtông dtaai  nâe nâe   

táng  sa-mŏrng , hŭa-jai , ra-bòb prà-sàrt , dtùb     kíd wâa dtua-aeng săm-kan tîi-sùd         jung yùd tum-ngan pêua duu wâa krai jà  bpen naai-yài tîi-sùd   

nai-tîi-sùd    naai Thian Sze gôr dtaai  práw  a-wai-ya-wa khàeng gun bpen  naai-yài      

ร่างกายส่วนไหนเป็นนายใหญ่ (ตอนที่ 1  อวัยวะภายใน)

วันหนึ่งอวัยวะต่างๆ ของนายเทียน ซี ก็เริ่มเถียงกัน

 “สมอง” บอกว่า “ฉันคือนายใหญ่ที่สุด เพราะถ้าสมองไม่ทำงาน  คนก็จะคิดอะไรไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้”

“หัวใจ” บอกว่า “ผิดแล้ว ฉันเองเป็นนายใหญ่ของร่างกาย เพราะถ้าหัวใจไม่ทำงาน  คนก็จะตายเพราะขาดเลือดและอ๊อกซิเจน”

“ระบบประสาท” บอกว่า “ไม่จริง!! ถ้าระบบประสาทไม่ทำงาน ร่างกายก็จะไม่มีความรู้สึก หิว หนาว ร้อน เจ็บ ในที่สุดก็จะตาย”

“ตับ” เถียงว่า “ใครบอก!! ฉันเป็นโรงงานใหญ่ที่ทำงานมากมายให้ร่างกาย  ถ้าฉันไม่ทำงาน คนต้องตายแน่ ๆ

ทั้ง สมอง หัวใจ ระบบประสาทและตับ  คิดว่าตัวเองสำคัญที่สุด จึงหยุดทำงาน  เพื่อดูว่าใครจะเป็นนายใหญ่ที่สุด

ในที่สุดนายเทียน ซี ก็ตาย เพราะอวัยวะต่างๆ แข่งกันเป็นนายใหญ่

râang-gaai ร่างกาย body
sòun ส่วน part
naai-yài นายใหญ่ big boss
dton tîi  1  ตอนที่ 1 Part 1
a-wai-ya-wa อวัยวะ organs
paai-nai ภายใน internal
rêam เริ่ม start
tĭang gun เถียงกัน argue
sa-mŏrng สมอง brain
hŭa-jai หัวใจ heart
ra-bòb prà-sàrt ระบบประสาท nervous system
dtùb ตับ liver
lêud เลือด blood
kíd คิด think
pìd ผิด wrong
kwaam rúu-sùk ความรู้สึก feeling
hĭew หิว hungry
năow หนาว be cold
równ ร้อน be hot
jèb เจ็บ hurt, ache, be sore, feel painful
dtaai ตาย die
rong-ngan โรงงาน factory
dtua-aeng ตัวเอง one self
săm-kan tîi-sùd         สำคัญที่สุด the most important
khàeng gun แข่งกัน competitive