picture payu 5

Khun kíd wâa râang-gaai sòun năi săm-kan tîi-sùd ? long kíd lên lên (kíd sà-nùk    sà-nùk)

Thâr rao hĭew kao            dtàe mâi mii khăa dern oòg bpai hăa aa-hăan   mâi mii khăen eârm bpai tîi aa-hăan           mâi mii muu yìb aa-hăan        mâi mii dtaa morng hăa aa-hăan        mâi mii jà-mùuk dom glìn aa-hăan      mâi mii pàrk gin aa-hăan        mâi mii lín rúb-rót aa-hăan           mâi mii fun kíew aa-hăan         mâi mii kor gleun aa-hăan            káe-níi   gôr yâe  láew  

láew   Thâr rao khàd  a-wai-ya-wa dai   a-wai-ya-wa nùng        láew rao jà tam git-jà-gam  nai che-wit dâi yang-ngai

hěn  mái  wâa   a-wai-ya-wa túg sòun      gôr săm-kan  mái nói bpai kwàa  gun      rák-să  mun hâi dii ka                                                           

คุณคิดว่าร่างกายส่วนไหนสำคัญที่สุด  ลองคิดเล่น ๆ (คิดสนุก ๆ )

ถ้าเราหิวข้าว   แต่ไม่มีขาเดินออกไปหาอาหาร   ไม่มีแขนเอื้อมไปที่อาหาร   ไม่มีมือหยิบอาหาร   ไม่มีตามองหาอาหาร   ไม่มีจมูกดมกลิ่นอาหาร    ไม่มีปากกินอาหาร  ไม่มีลิ้นรับรสอาหาร  ไม่มีฟันเคี้ยวอาหาร    ไม่มีคอกลืนอาหาร   แค่นี้ก็แย่แล้ว

แล้วถ้าเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง   แล้วเราจะทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต ได้ยังไง

เห็นไหมว่า อวัยวะทุกส่วน ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน    รักษามันให้ดีค่ะ

paai-nôrk ภายนอก xternal
khăa ขา leg
khăen แขน arm
eârm เอื้อม reach with the arm
muu มือ hand
dtaa ตา eyes
morng มอง look ,  watch
morng hăa มองหา look for
jà-mùuk จมูก nose
dom glìn ดมกลิ่น smell , sniff
pàrk ปาก mouth
lín ลิ้น tongue
rúb-rót รับรส taste
fun ฟัน tooth
kíew เคี้ยว chew
kor คอ neck , throat
gleun กลืน swallow
yâe แย่ badly,
khàd ขาด lack of
git-jà-gam  กิจกรรม activity
che-wit ชีวิต life
săm-kan  สำคัญ important