new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0001

วรรณยุกต์ไทย (tone)

รูปวรรณยุกต์   (Tone marks)

มี 4 รูป    (There are four tone marks)

 

ไม้เอก

máai-aèk

 

ไม้โท

máai-tol

 

ไม้ตรี

máai-dtrii

 

ไม้จัตวา

máai-jàt-ta-waa

เสียงวรรณยุกต์  (Tone sounds)

มี 5 เสียง   (There are five tone sounds)

 

เสียงวรรณยุกต์  (Tone sounds)

สามัญ

normal

 

sáa-man

เอก

low

 

aèk

โท

falling

   

tol

ตรี

high

 

dtrii

จัตวา

rising

   

jàt-ta-waa

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0007

บทที่ 2             

การผันวรรณยุกต์คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผสมสระเสียงยาว

อักษรกลางที่ประสมกับสระเสียงยาวเท่านั้นที่ผันวรรณยุกต์ได้ 5 เสียง และเสียงตรงตามรูปวรรณยุกต์       

ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

Only Middle consonants with long vowels have 5 tones and following tone marks are pronounced accordingly.

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0008
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0009
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0010

โต      โต่      โต้      โต๊      โต๋

ตอ     ต่อ     ต้อ     ต๊อ     ต๋อ

        เตีย    เตี่ย     เตี้ย     เตี๊ย      เตี๋ย 

   เบือ   เบื่อ     เบื้อ     เบื๊อ    เบื๋อ

กลัว     กลั่ว    กลั้ว    กลั๊ว    กลั๋ว

ไกล    ไกล่    ไกล้     ไกล๊    ไกล๋

ใกล    ใกล่    ใกล้     ใกล๊    ใกล๋

อำ      อ่ำ      อ้ำ      อ๊ำ      อ๋ำ  

 เตา      เต่า     เต้า     เต๊า      เต๋า 

ฝึกอ่าน     

ตะโก้  รอเก้อ  กี่ปี  ปู่  ป้า  ปะป๊า  เก้าอี้   โต๊ะ  ตู้  ไก่  เต่า   เบื่อ  ตั๋วเรือ  บ้า  ดื้อ  เบบี้  ดุ  ด่า 

ต่อว่า   ใต้  ปาเป้า  จำได้   เก่า  แก่   เก้า  ตะกร้อ  ใกล้-ไกล  เป่า 

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0012
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0013
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0014
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0015
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0016
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0017
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0018
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0019
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0020
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0021
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0022
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0023
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0024
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0025
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0026
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0027
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0028
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0029
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0030
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0031
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0032
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0033
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0034
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0035
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0036
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0037
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0038
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0039
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0040
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0041
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0042
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0043
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0044
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0045
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0046
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0047
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0048
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0049
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0050
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0051
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0052
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0053
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0054
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0055
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0056
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0057
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0058
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0059
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0060
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0061
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0062
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0063
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0064
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0065
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0066
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0067
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0068
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0069
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0070
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0071
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0072
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0073
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0074
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0075
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0076
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0077
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0078
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0079
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0080
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0081
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0082
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0083
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0084
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๒ page 0085