วรรณยุกต์ไทย (tone)

รูปวรรณยุกต์   (Tone marks)

มี 4 รูป    (There are four tone marks)

 

ไม้เอก

máai-aèk

 

ไม้โท

máai-tol

 

ไม้ตรี

máai-dtrii

 

ไม้จัตวา

máai-jàt-ta-waa

เสียงวรรณยุกต์  (Tone sounds)

มี 5 เสียง   (There are five tone sounds)

 

เสียงวรรณยุกต์  (Tone sounds)

สามัญ

normal

 

sáa-man

เอก

low

 

aèk

โท

falling

   

tol

ตรี

high

 

dtrii

จัตวา

rising

   

jàt-ta-waa

บทที่ 2             

การผันวรรณยุกต์คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางผสมสระเสียงยาว

อักษรกลางที่ประสมกับสระเสียงยาวเท่านั้นที่ผันวรรณยุกต์ได้ 5 เสียง และเสียงตรงตามรูปวรรณยุกต์       

ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

Only Middle consonants with long vowels have 5 tones and following tone marks are pronounced accordingly.

โต      โต่      โต้      โต๊      โต๋

ตอ     ต่อ     ต้อ     ต๊อ     ต๋อ

        เตีย    เตี่ย     เตี้ย     เตี๊ย      เตี๋ย 

   เบือ   เบื่อ     เบื้อ     เบื๊อ    เบื๋อ

กลัว     กลั่ว    กลั้ว    กลั๊ว    กลั๋ว

ไกล    ไกล่    ไกล้     ไกล๊    ไกล๋

ใกล    ใกล่    ใกล้     ใกล๊    ใกล๋

อำ      อ่ำ      อ้ำ      อ๊ำ      อ๋ำ  

 เตา      เต่า     เต้า     เต๊า      เต๋า 

ฝึกอ่าน     

ตะโก้  รอเก้อ  กี่ปี  ปู่  ป้า  ปะป๊า  เก้าอี้   โต๊ะ  ตู้  ไก่  เต่า   เบื่อ  ตั๋วเรือ  บ้า  ดื้อ  เบบี้  ดุ  ด่า 

ต่อว่า   ใต้  ปาเป้า  จำได้   เก่า  แก่   เก้า  ตะกร้อ  ใกล้-ไกล  เป่า