ตัวสะกด (Finals consonants)

The consonants that work as a final consonant may sound different from its initial sound. There are 2 types of final consonants.                                

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0001

sonorant final consonants (live syllables)

น ม ง ย ว

the sonorant final consonants make live syllables/words (คำเป็น)  

stop final    consonants (dead syllables)  

ก ด บ

The stop final consonants make dead syllables/words (คำตาย)  

The rules of live syllable (คำเป็น)

     1 Live syllables (คำเป็น) follow by a long vowel

(สระเสียงยาว) without final consonant.

คำที่พยัญชนะต้นประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  (ไม่มีตัวสะกด)  เช่น  มา  ดู  ปู  เวลา  ปี

     2 Live syllables (คำเป็น) end in Sonorant final consonants group (น ม ง ย ว).    

คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กน  กม  กง  เกย  เกอว  เช่น  ลิง  กิน  ขิม  สาว  คุย  (กฎข้อนี้ไม่สำคัญว่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว   ลองดูเทียบกับตาราง Tone chart ท้ายเล่ม)

     3 Live syllables follow by a special vowel   

                    -ำ          ไ-           ใ-         เ-า

คำที่พยัญชนะต้นประสมกับสระ        –ำ        ใ –       ไ –      เ – า        เช่น  จำ  คำ  ไม้  เก่า  เงา  ไป 

The rules of dead syllable (คำตาย)

     1 Dead syllables (คำตาย) follow by Short Vowels (สระเสียงสั้น) without final consonant

          คำที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ไม่มีตัวสะกด)

          เช่น  ติ  ดุ  เตะ  นะ   แพะ   เคาะ   โต๊ะ  ค่ะ   

     2 Dead syllables (คำตาย) end in Stop final consonants group (ก ด บ)

          คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่  กก  กด  กบ   เช่น  จาก   กัด  โสด  จิบ  กราบ (กฎข้อนี้ไม่สำคัญว่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว  ยกเว้น  อักษรต่ำที่ประสมกับสระเสียงยาวเท่านั้น  ที่ใช้คนละกฎกัน  

ลองดูเทียบกับตาราง Tone chart ท้ายเล่ม)

Notice  : There are 7 vowels that change form when followed by finals consonant.

     มีกฎ 7 ข้อ สำหรับ “สระเปลี่ยนรูป” และ “สระลดรูป” ถ้าคำนั้นมีตัวสะกดด้วย                          

It’s important to note that they are only written changes but the change has no effect with the voice, and the tone is remains unchanged.  

ให้จำไว้ว่า ในกฎของ “สระเปลี่ยนรูป” และ “สระลดรูป” จะเปลี่ยนเฉพาะรูปเท่านั้น  แต่เสียงกับวรรณยุกต์จะไม่เปลี่ยน

  1. It is always after the first consonants but    when the word has final consonant the    – ะ

will change to “máai hăn aa-gàat”    -ั

– ะ จะอยู่ตามหลังพยัญชนะต้นเสมอ แต่ถ้าคำนั้นมีตัวสะกดด้วย สระ – ะ  จะเปลี่ยนเป็น ไม้หันอากาศ  

       เช่น     จ    +                      จะ 

                คละ  +                      คละ

                  น    +  ะ                   _____

                  กร  +  ะ                    _____

                  ก  +    +  น              กัน

                  ต  +  ะ  +  บ              ตับ

                 พ  +    +  ด              _____  

                 น  +  ะ  +  บ              _____

                 ก  +  ะ  +  บ              _____

                 ต  +  ะ  +  ด              _____

                 ร  +  ะ  + ก                _____

                 ว  +  ะ  +  น               _____

                 ด  +  ะ  +  ง               _____

                ปร  +  ะ  +  บ              _____  

                คร  +  ะ  +  บ              _____

               กล  +  ะ  + บ               _____

               ผล  +  ะ  +  ก              _____

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0007
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0008
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0009
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0010
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0011
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0012

when the word has final consonant the   “ ”  will change to ”   ” (máai dtài kúu) that  is always placed above consonant in word.

สระ  “ ” และ “ ”  จะอยู่หน้าพยัญชนะต้นเสมอ  และสระ “ ะ ”  จะอยู่หลังพยัญชนะต้น

    แต่ถ้าคำนั้นมีตัวสะกด  สระ “ ะ ”  จะ เปลี่ยนเป็น

 “  -็   ” (ไม้ไต่คู้) แทน    เช่น   

        ต            +       เ-ะ                 เตะ

        ล            +       เ- ะ                ______

        ท            +       เ-ะ                 ______ 

        ก            +       แ-ะ               แกะ

             ต                   +            แ-ะ                          แตะ

             ล                   +           แ-ะ                           _____

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0014
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0015
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0016
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0017
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0018

5 โ-ะ

when the word has final consonant “โ-ะ  ” all vowel forms will disappear, only consonant will be remains.

ถ้าคำนั้นมีตัวสะกด สระ “ โ-ะ ” ทั้งหมดลดรูป   จะเห็นแต่พยัญชนะ แต่ไม่เห็นรูปสระเลย    เช่น

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0019
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0020
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0021
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0022
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0023
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0024
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0025
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0026
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0027
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0028
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0029
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0030
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0031
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0032
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0033
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0034
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0035
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0036
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0037
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0038
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0039

บทที่ 2  

การประสมอักษรกลางกับสระและมีตัวสะกด

ตัวสะกด (Finals consonants)    

sonorant final consonants (live syllables)        น ม ง ย ว

stop final    consonants (dead syllables)          ก ด บ   

อักษรกลาง (Middle consonants)

ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0041
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0042
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0043
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0044
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0045
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0046
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0047
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0048
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0049
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0050
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0051
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0052

บทที่ 3  

การประสมอักษรสูงกับสระและมีตัวสะกด

ตัวสะกด (Finals consonants)  

sonorant final consonants (live)        น ม ง ย ว    

stop final    consonants (dead)          ก ด บ  

อักษรสูง (High consonants)

ข  ฃ  ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0054
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0055
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0056
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0057
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0058
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0059
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0060
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0061
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0062
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0063
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0064
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0065

บทที่ 4 

การประสมอักษรต่ำกับสระและมีตัวสะกด

ตัวสะกด (Finals consonants)

sonorant final consonants (live syllables)             น ม ง ย ว

stop final    consonants    (Dead syllables)            ก ด บ

อักษรต่ำ (High consonants)

ค  ฅ  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  

ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  

ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0067
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0068
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0069
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0070
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0071
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0072
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0073
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0074
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0075
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0076
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0077
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0078

บทที่ 5 

การประสมอักษรต่ำเดี่ยว (ห นำ) กับสระและมีตัวสะกด

ตัวสะกด (Finals consonants)

sonorant final consonants (long)       น ม ง ย ว

stop final    consonants (short)   ก ด บ

อักษรต่ำเดี่ยว

  • ห นำ พยัญชนะที่มี ห นำ ได้แก่

                     ง    น  ม   ล   ร   ว   ย   ญ

เมื่ออ่านเสียงของพยัญชนะนั้นจะมีเสียงสูงตาม  ห   ไปด้วย

เช่น  หง   หน   หม   หล   หร   หว   หย   หญ

  • อ นำ   ในภาษาไทย มีอยู่เพียง 4 คำ คือ

                          อย่า    อยู่     อย่าง     อยาก

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0080
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0082
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0083
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0084
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0085
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0086
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0087
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0088
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0089
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0090
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0091
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0092
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๓ page 0093