การผันคำที่มีตัวสะกด

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0001

บทที่ 1

การผันคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางและมีตัวสะกด

อักษรกลางที่มีตัวสะกด  ง   ม   น  ย    สามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง (ทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว)

Middle consonants with the following finals have 5 tones , regardless of short or long vowels)

 

new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0002
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0003
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0004
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0005
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0006
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0007
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0008
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0009
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0010
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0011
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0012
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0013
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0014
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0015
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0016
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0017
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0018
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0019
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0020
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0021

บทที่ 2

การผันคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงและมีตัวสะกด

เราเคยเรียนมาแล้วในเล่มที่ 2 ว่า อักษรสูงและอักษรต่ำไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง  แต่ถ้านำอักษรสูงและอักษรต่ำมารวมกันแล้ว  สามารถผันได้ครบ 5 เสียง    High consonants and Low consonants cannot occur with 5 tones. Only if they combine together then they can have 5 tones.

    อักษรสูงผันวรรณยุกต์ได้เพียง 3 เสียง  คือเสียงจัตวา (ไม่มีรูปวรรณยุกต์   เสียงเอก (ไม้เอก)  และเสียงโท (ไม้โท)

     High consonants have only 3 tones

  • jàt-ta-waa tone sound (with no tone mark)
  • aèk tone sound (with máai aèk tone mark)
  • tol tone sound (with máai tol tone mark)
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0023
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0024
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0025
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0026
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0027
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0028
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0029
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0030
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0031
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0032
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0033
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0034
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0035
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0036
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0037
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0038
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0039

บทที่ 3

การผันคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำและมีตัวสะกด

เราเคยเรียนมาแล้วในเล่ม 2 ว่า อักษรสูงและอักษรต่ำไม่สามารถผันวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง  แต่ถ้านำอักษรสูงและอักษรต่ำมารวมกันแล้ว  สามารถผันได้ครบ 5 เสียง    High consonants and Low consonants cannot occur with 5 tones. Only if they combine together then they can have 5 tones.

    อักษรต่ำผันวรรณยุกต์ได้เพียง 3 เสียง  คือเสียงสามัญ (ไม่มีรูปวรรณยุกต์   ถ้ามีรูปวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโท    และถ้ามีรูปวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรี 

Low consonants only have 3 tones but different sounds and tone marks

  • sáa-man tone sound (with no tone mark)
  • tol tone sound (with máai aèk tone mark)
  • trii tone sound (with máai tol tone mark)
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0041
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0042
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0043
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0044
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0045
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0046
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0047
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0048
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0049
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0050
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0051
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0052
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0053
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0054
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0055
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0056
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0057
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0058
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0059
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0060
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0061
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0062
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0063
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0064
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0065
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0066
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0067
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0068
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0069
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0070
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0071
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0072
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0073
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0074
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0075
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0076
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0077
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0078
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0079
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0080
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0081
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0082
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0083
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0084
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0085
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0086
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0087
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0088
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0089
new แบบเรียน เขียน อ่าน เล่ม ๔ page 0090