1 11aad 1

dton chăn bpen dèk. chăn jum dâi wâa kon Thai yím ngâai. Chăn bpai tóog-tîi kon jà yím hâi gun.  chăn yím hâi póuk-khăo , póuk-khăo gôr yím hâi chăn. máe-wâa rao mâi rúu-jàk gun

        kon Thai jai dii láe chôrb yím .fáràng  chôrb maa tîew muang Thai. fáràng  bòrk wâa chôrb  tîi kon Thai yím ngai láe jai dii. Fáràng rîek muang Thai wâa Land of smile rŭu  siam muang yím.

        kon Thai sòun-mâak mâi roui ngen thong dtàe kon Thai roui roi- yím

        thâr khun bpai muang Thai . khun jà hěn wâa kon Thai yím ngai. jà mii kon Thai yím hâi khun way-la tîi khun dern bpai năi maa năi .khun jà rak roi- yím khŏng kon Thai .  chêea chăn

ตอนฉันเป็นเด็ก ฉันจำได้ว่าคนไทยยิ้มง่าย ฉันไปทุกที่คนจะยิ้มให้กัน ฉันยิ้มให้พวกเขา พวกเขาก็ยิ้มให้ฉัน แม้ว่าเราไม่รู้จักกัน

คนไทยใจดีและชอบยิ้ม ฝรั่งชอบมาเที่ยวเมืองไทย ฝรั่งบอกว่าชอบที่คนไทยยิ้มง่ายและใจดี ฝรั่งเรียกเมืองไทยว่า Land of smile หรือ siam muang yim

คนไทยส่วนมากไม่รวยเงินทอง  แต่คนไทยรวยรอยยิ้ม

ถ้าคุณไปเมืองไทย คุณจะเห็นว่าคนไทยยิ้มง่าย จะมีคนไทยยิ้มให้คุณ  เวลาที่คุณเดินไปไหนมาไหน คุณจะรักรอยยิ้มของคนไทย  เชื่อฉัน

VOCAB

Siam สยาม Thailand
muang เมือง city
yím ยิ้ม smile
ngâai ง่าย easy
jai dii ใจดี be kind
fáràng ฝรั่ง westerner
roui รวย rich
ngen thong เงินทอง money
roi- yím รอยยิ้ม smile
chêea เชื่อ believe