PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0001

CONTENTS

 

Chapter 1        Place (sà-tăan-tîi)

                             สถานที่

Chapter 2        Directions and Map (tít-taang láe păen-tîi)

                      ทิศทางและแผนที่

Chapter 3        Day and Month (wan láe deuan)

                      วันและเดือน

Chapter 4        Time (way-laa)

                      เวลา

Chapter 5        Transportations (gaan ká-má-naa-kom)

                      การคมนาคม

Chapter 6        Making an Appointment in Thai (nát-măai)

                       นัดหมาย 

Chapter 1        Place (sà-tăan-tîi) สถานที่

kam-sàb

dtà-làat

market

ตลาด

rong-năng

cinema

โรงหนัง

rong-raem

Hotel

โรงแรม

rong pá-yaa-baan

hospital

โรงพยาบาล

rong-riian

school

โรงเรียน

hông-náam    

toilet

ห้องน้ำ

râan-aa-hăan

food store

ร้านอาหาร

pát-dtaa-kaan

restaurant

ภัตตาคาร

pí-pít-tá-pan

museum

พิพิธภัณฑ์

tá-naa-kaan

bank

ธนาคาร

bòht

church

โบสถ์

bâan

home

บ้าน

tîi-tam-ngaan

Office , work place

ที่ทำงาน

sà-năam-bin

airport

สนามบิน

bprà-têt

country

ประเทศ

sà-tăa-nii

station

สถานี

sà-taa-nii dtam-rùuat

police station

สถานีตำรวจ

sà-tăa-nii rót-fai

train station

สถานีรถไฟ

sà-tărn-nii rót-fai-fáa

BTS station , MRT station

สถานีรถไฟฟ้า

bpâai rot-may

bus stop

ป้ายรถเมล์

sŭuan săa-taa-rá-ná

park

สวนสาธารณะ

náam-dtòk

waterfall

น้ำตก

dtà-làat náam

floating market     

ตลาดน้ำ

tá-lay

sea

ทะเล

chaai-hàat

beach

ชายหาด  

hâang

mall

ห้าง

nai

in

ใน

bon

on

บน

yùu

means to be somewhere.

อยู่

dtâi

under

ใต้

kâang , kâang-khâang

beside , next to

ข้าง , ข้าง

rá-wàang

between

ระหว่าง

dtìt-gàp

next to

ติดกับ

glâi , glâi- glâi

near

ใกล้ , ใกล้

glaai

far

ไกล

náe-nam

introduce , suggest , recommend , advise

แนะนำ 

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0005
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0006
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0007
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0008
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0009
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0010
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0011
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0012
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0013
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0014
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0015
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0016
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0017

Chapter 2 Directions and Map (tíd-taang  láe păan-tîi) ทิศทางและแผนที่

kâang-bon

 

above

ข้างบน

kâang-lâang

kâang-dtâi

 

below

under

ข้างล่าง

ข้างใต้

kâang-kâang

 

beside

Next to

ข้าง ๆ

kâang-nâa

 

In front of

ข้างหน้า

kâang-lăng

 

behind

ข้างหลัง

kâang-nai

 

inside

ข้างใน

kâang-nôk

 

outside

ข้างนอก

rá-wàang

 

between

ระหว่าง

sáai

 

left

ซ้าย

kwăa

 

right

ขวา

dtrong bpai

 

go straight

ตรงไป

dtrong kháam

opposite

ตรงข้าม

lÍew  sáai

 

Turn left

เลี้ยวซ้าย

lÍew  kwăa

 

Turn right

เลี้ยวขวา

săam-yâek

 

T junction

สามแยก

sìi-yâek

 

Intersection

สี่แยก

wong-wien

 

roundabout

วงเวียน

fai-daeng

 

Traffic light

ไฟแดง

hŭa-mum

 

corner

 

หัวมุม

káam

 

cross

 

ข้าม

sà-paan

 

bridge

สะพาน

sà-paan-loi

 

Overhead bridge

สะพานลอย

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0018
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0019
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0020
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0021

Asking for and Giving Directions in Thai

 • tăam-taang ถามทาง
 • kŏr-tôht ka    chûuai bòk taang bpai …(sà-tăan-tîi)……dâai mái ká ?

          ขอโทษค่ะ    ช่วยบอกทางไป  ________  ได้ไหมคะ

 • kun rúu mái    jà bpai _(sà-tăan-tîi)___ dâai yang-ngai ká ?

          คุณรู้ไหม จะไป _____________ ได้ยังไงคะ  

 • ……(sà-tăan-tîi)………bpai taang năi ká ?

        _________ ไปทางไหนคะ

 • rót-may săai năi bpai …(sà-tăan-tîi)……ká ?    

         รถเมล์สายไหนไป _________  คะ

 • …(sà-tăan-tîi)…yùu tîi-năi ká ?

        _________อยู่ที่ไหนคะ

 • …(sà-tăan-tîi)…glaai jàak tîi nîi kâe-năi ká ?

         _________ ไกลจากที่นี่แค่ไหน  

 • …(sà-tăan-tîi)…  glai mái ká ?                        

       _________  ไกลไหมคะ  

 • …(sà-tăan-tîi)…glâi glâi Tiong Barhu , châi mái ká ?

          _________ ใกล้ ๆ Tiong Barhu ใช่ไหมคะ

 

          bòk taang                                   บอกทาง

 • dern dtrong-bpai                         เดินตรงไป
 • dern dtòe-bpai                            เดินต่อไป
 • bpai dtaam tà-nŏn níi                 ไปตามถนนนี้
 • taang níi                                      ทางนี้
 • taang nán                                    ทางนั้น 
 • líew sáai                                       เลี้ยวซ้าย
 • líew kwăa                                     เลี้ยวขวา
 • líew sáai tîi mum tà-nŏn             เลี้ยวซ้ายที่มุมถนน
 • líew kwăa tîi sìi yâak                    เลี้ยวขวาที่สี่แยก
 • líew kwăa tîi săam yâak               เลี้ยวขวาที่สามแยก
 • kâam sà-paan                             ข้ามสะพาน
 • kâam sà-paan loi                         ข้ามสะพานลอย
 • yùu dtrong-kháam 7-11             อยู่ตรงข้าม 7-11
 • yùu glâi glâi 7-11                        อยู่ใกล้ ๆ  7-11
 • yùu dtìd-gàp 7-11                       อยู่ติดกับ 7-11
 • mâi glaai                                      ไม่ไกล
 • bprà-maan 3 km jàak tîi nîi         ประมาณ 3 กิโลเมตรจากที่นื่
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0023
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0024
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0025
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0026
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0027
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0028
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0029
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0030
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0031
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0032

Chapter 3 Day and month in Thai (wan  lae deuan)

DAYS OF THE WEEK       =   wan  (วัน)

wan jan

Monday

วันจันทร์

wan ang-karn

Tuesday

วันอังคาร

wan pút

Wednesday

วันพุธ

wan pá-rú-hàt

Thursday

วันพฤหัส

wan sùk

Friday

วันศุกร์

wan săo

Saturday

วันเสาร์

wan aa-tít

Sunday

วันอาทิตย์

Month          =         deuan (เดือน)

má-gá-raa-kom

January

มกราคม

gum-paa-pan

February

กุมภาพันธ์

mii-naa-kom

March

มีนาคม

may-sǎa-yon

April

เมษายน

prút-sà-paa-kom

May

พฤษภาคม  

mí-tù-naa-yon

June

มิถุนายน

gà-rá-gà-daa-kom

July

กรกฎาคม

sǐng-hǎa-kom

August

สิงหาคม

gan-yaa-yon

September

กันยายน

dtù-laa-kom

October

ตุลาคม

prút-sà-jì-gaa-yon

November

พฤศจิกายน  

tan-waa-kom

December

ธันวาคม

vocabulary

túg-wan

everyday

ทุกวัน

wan

day

วัน

aa-tít

week

อาทิตย์

deaun

month

เดือน 

bpii

year

ปี

chów

Morning  

เช้า

bàai

afternoon   

บ่าย

yen

evening

เย็น

mêua-warn (níi)

yesterday   

เมื่อวาน (นี้)

wan-níi

today

วันนี้  

(wan) prûng-níi

tomorrow

วันพรุ่งนี้

dton-níi , diěw-níi

now

ตอนนี้ , เดี๋ยวนี้

mêua-gíi

just now    

เมื่อกี้   

tee-lăng

later

ทีหลัง

keun-níi

tonight

คืนนี้

mêua-keun (níi)

lastnight    

เมื่อคืน (นี้)

râek

first (number)

แรก

gòrn

before , first

ก่อน

lăng

after

หลัง

week (aa-tít)

month (deuan)

year  (bpii)

last

aa-tít tîi lăew

aa-tít gòrn

deaun tîi lăew

deaun gòrn

bpii tîi lăew

bpii gòrn

this

aa-tít níi

deaun níi

bpii níi

next

aa-tít nâa

deaun nâa

bpii nâa

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0036
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0037
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0038
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0039
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0040
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0041
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0042
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0043
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0044
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0045
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0046

Chapter 4 Time (way-laa)

1 am

dtii nèung

ตี 1

2 am

dtii sŏng

ตี 2

3 am

dtii săam     

ตี 3

4 am

dtii sìi

ตี 4

5 am

dtii hâa

ตี 5

6 am

hòg mong chów

หกโมงเช้า   (ย่ำรุ่ง)

7 am

jèt mong chów

7 โมงเช้า  ( 1 โมงเช้า)

8 am

bpàed mong chów

8 โมงเช้า  ( 2 โมงเช้า)

9 am

gâo mong chów

9 โมงเช้า  ( 3 โมงเช้า)

10 am

sìp mong chów

10 โมงเช้า  ( 4 โมงเช้า)

11 am

sìp-èt mong chów

11 โมงเช้า  ( 5 โมงเช้า)

12 pm

tîang-wan , tîang

เที่ยงวัน

1 pm

bàai mong

บ่ายโมง

2 pm

bàai sŏng mong

บ่าย 2 โมง

3 pm

bàai săam mong

บ่าย 3 โมง

4 pm

bàai sìi mong

บ่าย 4 โมง

5 pm

hâa  mong yen

5 โมงเย็น

6 pm

hòg mong yen

6 โมงเย็น (ย่ำค่ำ)

7 pm

nèung tûm

1 ทุ่ม

8 pm

sŏng tûm

ทุ่ม

9 pm

săam tûm

3 ทุ่ม

10 pm

sìi tûm

4 ทุ่ม

11 pm

hâa tûm

5 ทุ่ม

12 am

tîang-keun

เที่ยงคืน

way-laa

time

เวลา

mong

o’clock

โมง

chûa-mong

hour

ชั่วโมง

naa-tii

minute

นาที

dĭew-níi , dton- níi

now

ตอนนี้ เดี๋ยวนี้

mêua-gíi

just now

เมื่อกี้

krêung

half

ครึ่ง

dtèun

wake up

ตื่น

mêua-rài

when

เมื่อไหร่

dton-níi

This time

ตอนนี้

glang-wan , wan

daytime , day

กลางวัน , วัน

glang-keun , keun

nighttime , night

กลางคืน , คืน

chów-chów ,       chów-dtruu

early moring

เช้า ๆ , เช้าตรู่

chów

morning

เช้า

săai

late morning

สาย  

tîang , tîang-wan

noon

เที่ยง , เที่ยงวัน

bàai 

afternoon

บ่าย

bàai- bàai

late afternoon

บ่าย ๆ

yen 

evening

เย็น

kâm-kâm

early night

ค่ำ  ๆ

dèuk-dèuk

late night

ดึก ๆ

mêua-chow

This morning

เมื่อเช้า

mêua-keun

lastnight

เมื่อคืน

keun níi

tonight

คืนนี้

wan níi

today

วันนี้

mêua warn (níi)

yesterday

เมื่อวาน(นี้)

(wan)  prûng níi

tomorrow

(วัน)พรุ่งนี้

prà-marn

about

ประมาณ

gìi  mong ?

what time ?

กี่โมง

dton nán

that time

ตอนนั้น

bplìan

change

เปลี่ยน

lêrk

finish , end

เลิก

rêam

start

เริ่ม

těung

reach

ถึง

nát

appointment

นัด

gèuap

almost

เกือบ

pêung (ja)

just

เพิ่งจะ 

dtèun-non

wakeup

ตื่นนอน

non

sleep

นอน

Exercise 1

1.30    AM

dtii nèung  krêung

2.35    AM

dtii sŏng , săam  sìp hâa  naa -tii

6.30    AM

hòg mong krêung  dton-chów

7.45    AM

jèt  mong , sìi sìp hâa  naa -tii dton-chów

12.30   PM

tîang , krêung

12.45   PM

tîang sìi sìp hâa  naa–tii

12.30   AM

tîang-keun krêung

12.45   AM

tîang-kuen , sìi sìp hâa  naa-tii

1.30     PM

bàai  mong krêung

1.45     PM

bàai  mong , sìi sìp hâa  naa-tii

5.30     PM

hâa  mong krêung  dton-yen

5.45     PM

hâa mong sìi sìp hâa  naa-tii dton-yen

7.30    PM

nèung tûm krêung (or) (tûm  krêung)

8.45    PM

sŏng  tûm  sìi sìp hâa  naa-tii

2.15    AM

2.59    AM

2.00    AM

4.05    AM

4.44    AM

6.00    AM

7.01     AM

7.15     AM

12.02   PM

12.59   PM

1.00     PM

1.09      PM

2.44      PM

5.35      PM

8.02      PM

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0052
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0053
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0054
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0055
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0056
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0057
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0058
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0059
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0060
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0061
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0062

Chapter 5 Transportations (gaan kâ-mâ-na-kom) การคมนาคม

kam-sàp   คำศัพท์

rót

 

car

รถ

rót  tour

 

coach

รถทัวร์

rót may

 

bus

รถเมล์

rót dtûu

 

van

รถตู้

rót fai

 

Train

รถไฟ

rót fai fáa

 

MRT ,BTS

รถไฟฟ้า

reua

 

boat , ship

เรือ

jàk-gra-yaan

 

bicycle

จักรยาน

mor-ter-sai

 

motocycle

มอเตอร์ไซค์

krêung-bin

 

airplane

เครื่องบิน

rót túk túk

 

túk túk

ตุ๊กตุ๊ก

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0063
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0064

vocabulary

dern

walk

เดิน

wîng

run

วิ่ง

kêun

go up , get on

ขึ้น

long

get off, go down

ลง

kìi

ride

ขี่

kàp-rót

drive

ขับรถ

kon kàp-rót

driver

คนขับรถ

sà-tăan-nii

station

สถานี

bpâai-rót-may

bus stop

ป้ายรถเมล์

bpâai dtòe-bpai

bpâai nâa

next stop

ป้ายต่อไป

ป้ายหน้า

sà-tăan-nii rót fai

train staion

สถานีรถไฟ

sà-tăan-nii rót fai-fáa

MRT / BTS staion

สถานีรถไฟฟ้า

sà-tăan-nii dtòe-bpai

next station

สถานีต่อไป

taang-dòun

expressway

ทางด่วน

nâng , khêun ,bpai

to catch/ to take ….

นั่ง , ขึ้น , ไป

bplìen

change

เปลี่ยน

kâa dooi-săan

fare

ค่าโดยสาร

kâa taxi

taxi fare

ค่าแท๊กซี่

dtŭua 

ticket

ตั๋ว

dtŭua  dèk

children ticket

ตั๋วเด็ก

dtŭua  pûu-yài

adult  ticket

ตั๋วผู้ใหญ่

dtŭua  tîew-diew

oneway ticket

ตั๋วเที่ยวเดียว

dtŭua  bpai-glàp

round trip ticket

ตั๋วไปกลับ

gaan jaa-ra-jorn

traffic

การจารจร

rót-dtìt

traffic jam

รถติด

taang-táo

footpath

ทางเท้า

taang-máa-laai

zebra crossing

ทางม้าลาย

sà-paan-looi

overhead bridge

สะพานลอย

kâam

cross

ข้าม

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0066
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0067
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0068
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0069
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0070
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0071
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0072
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0073
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0074
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0075
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0076
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0077
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0078
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0079

Chapter 6 Making an Appointment in Thai (nát măai) นัดหมาย

kam-sàb   คำศัพท์

tîi-năi

where

ที่ไหน

mêua-rài

when

เมื่อไหร่

naan kâe-năi

how long

นานแค่ไหน

gìi mong

what time

กี่โมง

wâang

be free

ว่าง

nát

appointment

นัด

yók-lêrk

cancel

ยกเลิก

sà-dùak

convenient

สะดวก

próm

ready

พร้อม

koi , ror

wait

คอย , รอ

mûea-rài gôr-dâai

anytime

เมื่อไหร่ก็ได้

póp gan , jer-gan

see you

พบกัน  , เจอกัน

tâa

if

ถ้า

prór

because

เพราะ

wan-yùt

off day

วันหยุด

PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0081
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0082
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0083
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0084
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0085
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0086
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0087
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0088
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0089
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0090
PUUT THAI GAB KRUU KATE 2 2023 page 0091