13

The difference between

ดู (duu)         มอง (mong)            เห็น (hĕn)

  ดู     duu                        [to] look , [to] watch   

   มอง   mong                  [to] look (at) ..

                     to turn one’s eyes toward something or in some direction in order to see

   เห็น   hĕn                      [to] see , saw

 

Example     

ฉันอยากดูทีวี               chăn yàak duu  TV                     I want to watch TV.

ฉันจะไปดูหนัง             chăn jà bpai duu năng               I will watch movie.

มองฉันนี่ !                    mong chăn nîi !                         Look at me !

ฉันกำลังมองเขาอยู่     chăn gam-lang mong kăo yùu                     I am looking at him .

ฉันเห็นเขาที่ออฟฟิศ    chăn hĕn kăo tîi office              I saw him at the office.

ฉันไม่เห็นเขาเลย         chăn mâi hĕn kăo loie              I didn’t see him.

ดูซิ !  คุณเห็นเขาไหม  duu sí ! kun hĕn kăo măi          Look! Did you see her?