27 ช่วย ช่วยหน่อย ช่วยด้วย

The difference between

ช่วย (chûai )    ช่วยหน่อย (chûai nòi)     ช่วยด้วย (chûai- dûai)

 

ช่วย (chûai)   =         [to] help

Example          

  พายุช่วยแม่ทำอาหาร  (Payu chûai  mâe  tam  aa-hăan)                Payu helped mom with cooking.

  เขาช่วยฉันเสมอเวลาที่ฉันมีปัญหา (kăo chûai chăn sà-mĕr way-laa têe chăn mee bpan-hăa)

                                       he always helped me when I had a problem.

 

ช่วยหน่อย (chûai nòi)  =  please (help)

ช่วยหน่อย (chûai nòi)  is to ask someone to do something for you

as in English  “Would you……”  or  Could you….…?or “Can you…?”  

ช่วย (chûai) + do something + หน่อย (nòi)

Example             

  ช่วยอีเมลหาฉันหน่อย   (chûai  email  hăa  chăn  nòi)    Could you please email me.

  ช่วยปิดไฟหน่อย        (chûai  bpìt  fai  nòi)          Could you please turn off the lights.

  คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม (kun chûai chăn nòi dâai mái  ? )  Could you help me?

    

ช่วยด้วย (chûai- dûai) = help me

   ช่วยฉันด้วย (chûai chăn  dûai)                                               please help me