râang-gaai sòun năi săm-kan tîi-sùd (dton tîi 2 a-wai-ya-wa paai-nôrk) ร่างกายส่วนไหนสำคัญที่สุด (อวัยวะภายนอก)

Khun kíd wâa râang-gaai sòun năi săm-kan tîi-sùd ? long kíd lên lên (kíd sà-nùk    sà-nùk) Thâr rao hĭew kao            dtàe mâi mii khăa dern oòg bpai hăa aa-hăan   mâi mii khăen eârm bpai tîi aa-hăan           mâi mii muu yìb aa-hăan        mâi mii dtaa morng hăa aa-hăan        mâi mii jà-mùuk dom glìn aa-hăan      mâi mii

râang-gaai sòun năi bpen naai-yài (dton tîi 1 a-wai-ya-wa paai-nai) ร่างกายส่วนไหนเป็นนายใหญ่ (อวัยวะภายใน)

wan nùng a-wai-ya-wa dtàng dtàng khŏng naai Thian Sze gôr rêam tĭang gun “sa-mŏrng” bòrk wâa “chăn bpen  naai-yài tîi-sùd      práw  thâr sa-mŏrng mâi tum-ngan        kon gôr jà kíd a-rai mâi-dâi     tam a-rai mâi-dâi” “hŭa-jai”  bòrk wâa  “ pìd láew  , chăn aeng bpen naai-yài khŏng râang-gaai      práw  thâr hŭa-jai  mâi tum-ngan     kon gôr jà

garn hâi kue kwaam-sùk การให้คือความสุข

lung khŏng chăn mâi koei sŏrn wâa          dtông bàeng-pan hâi kon-eùn chăn hěn pêuan-bâan maa-hăa lung bòi bòi       pôuk-kăo maa práw dtông-gaan khwam-chôui-lěua       túg-kráng lung jà chôui pôuk-kăo     lung jà bàeng-pan khŏng-gin  khŏng- chai hâi kon-eùn sà-mŏe lung rák chăn láe duu-lae chăn dii-mâak     máe-wâa chăn mâi châi lûug khŏng lung       lung mâi dtông sŏrn

kong jà yùu dâi mâi naan คงอยู่ได้ไม่นาน

tîi clinic  glâi glâi Somerset          wan-níi clinic mii kon-khâi  yé maak maak        dtông ror Q naan maak maak         kon-khâi  bang kon ror  3 chûa-mong              bang kon ror 4 chûa-mong lung William        maa tîi clinic  dtâng-dtàe 5 mong yen                dton-níi glâi jà 2 tóom láew      pêung jà dâi pob mŏr lung William    : 

gin arai dii กินอะไรดี

“rêung gin” bang-tee gôr bpen pun-hăa         chên………mâi rúu jà gin arai dii    mâi rúu jà bpai gin tîi năi dii               mâi rúu jà gin gùb krai dii        mâi rúu jà gin gìi mong dii           mâi rúu wâa ráan níi jà aroi mái        mâi rúu wâa thâr gin paeng gern-bpai  jà mii ngen jàai

glèat arai jà dâi yàng nún เกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้น

chán bpen kon mâi chôrb măa         chán bpen kon mâi chôrb maew        chán bpen kon mâi chôrb nŭu gasby        dtàe tum-mai chán dtông maa yùu gub măa bpen pun pun dtua              dtông maa yùu gub maew bpen rói  rói  dtua                   dtông maa yùu gub nŭu gasby yé yé mâe bòrk chán wâa  glèat arai jà