DSC 7210

pûu chaai kon nùng tîi chán rák mâak .    kăo bpen kon jai-dii    mâi koei dù     mâi koei moo-hŏo     mâi koei bòn     kăo duu-lae chán dii mâak       way-la tîi chán mâi sà-baai      kăo jà yùu gùb chán sà-mŏe      chán bpen kon dii dâi gôr práw pûu chaai kon níi       chán rúu wâa kăo rák chán  mâak

chán  yâak jà  duu-lae  pûu chaai kon níi            hâi mâak kwàa  tîi kăo duu-lae chán           chán yâak jà  rák kăo hâi mâak kwàa  tîi kăo rák chán       chán  yâak jà yùu gùb kăo nai way-la tîi sùk láe tóog       chán mii wan níi dâi gôr práw pûu chaai kon níi            thâr mâi mii pûu chaai kon níi           gôr jà mâi mii chán nai wan níi

pûu chaai kon níi chûu Văt-cha-rin     kăo bpen pôr khŏng chán

ผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรักมาก  เขาเป็นคนใจดี  ไม่เคยดุ ไม่เคยโมโห ไม่เคยบ่น เขาดูแลฉันดีมาก เวลาที่ฉันเศร้า เวลาที่ฉันร้องไห้ วันที่ฉันไม่สบาย เขาจะอยู่กับฉันเสมอ ฉันเป็นคนดีได้ก็เพราะผู้ชายคนนี้ ฉันรู้ว่าเขาก็รักฉันมาก

ฉันอยากจะดูแลผู้ชายคนนี้ ให้มากกว่าที่เขาดูแลฉัน  ฉันอยากจะรักเขาให้มากกว่าที่เขารักฉัน ฉันอยากจะอยู่กับเขาในเวลาที่สุขและทุกข์ ฉันมีวันนี้ได้ ก็เพราะผู้ชายคนนี้ ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ ก็จะไม่มีฉันในวันนี้

ผู้ชายคนนี้ชื่อวัชรินทร์ เขาเป็นพ่อของฉัน พ่อที่ฉันรักมากที่สุด

pûu chaai ผู้ชาย man
rák รัก love
jai-dii    ใจดี be kind
ดุ fierce , scold
moo-hŏo     โมโห angry
mâi koei ไม่เคย never
bòn บ่น grumble , complain
duu-lae ดูแล take care ,look after
sà-mŏe      เสมอ always
kon dii คนดี kind person
mâak kwàa  มากกว่า more than
sùk สุข happy
tóog ทุกข์ sorrow
thâr ถ้า if
wan níi วันนี้ today
chûu ชื่อ name
pôr พ่อ father