Khòb-khun tîi rák phŏm ขอบคุณที่รักผม

khòb-khun tîi mâi koei ting gun        khòb-khun tîi  duu-lae phŏm sà-mŏe           khòb-khun tîi khôw maa dterm-dtem che-vit khŏng phŏm         khòb-khun tîi khôw maa dterm-dtem khwam-fŭn khŏng phŏm    wan tîi  phŏm mâi mii krai            wan tîi  phŏm róng-hâai        wan tîi  phŏm rúu-sùk ngŏw        wan tîi  phŏm lŏm-long         phŏm mii khun yùu khâng khâng  sà-mŏe     khòb-khun tîi 

tum wan- níi hâi dii tîi sòod ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

wan-prûng-níi  rao àrd waang-păan jà tum arai gôr dâi         rao àrd waang-păan jà bpai tîi năi gôr dâi         rao àrd waang-păan jà gin arai  gôr dâi          rao àrd waang-păan jà pób krai gôr dâi       dtàe  mâi mii krai rúu wâa jà gèrd arai khêun      mâi mii krai rúu wâa jà jer arai      prûng-níi  rao àrd

arai arai gôr mâak อะไร อะไร ก็มาก

Jenny bpen kon dtua lék mâak       nùk 39 ki-lo     sŏung 145 cen.       dtaa khŏng kăo lék mâak             bpàrk láe jà-mùuk khŏng kăo gôr lék mâak      dtàe phŏm khŏng kăo yaow mâak      Jenny bpen kon jai-ráwn mâak pîi chaai khŏng Jenny bpen kon dtua yài mâak        nùk 130 ki-lo     sŏung 185 cen.         mue láe táow khŏng