kwaam-sùk yùu gàb rao dtà-lòrd way-laa ความสุขอยู่กับเราตลอดเวลา

mâi mii krai tam-hâi rao túg-jai dâi mâak tâo-gàb dtua rao aeng ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจได้มากเท่ากับเราเอง

baang-sing nai che-wít mâi dtông dii tîi-sùd dtàe yùu dâi bàab mâi túg gôr sùk-jai láew บางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุด แต่อยู่ได้แบบไม่ทุกข์ก็สุขใจแล้ว

mii kwaam-sùk gàb che-wít khŏng dton-aeng doi mâi dtông bprìeb-tîeb gàb che-wít khŏng krai มีความสุขกับชีวิตของตนเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร

tâa nèui mâak mâi dtông tór tam tâo tîi wăi gôr por ถ้าเหนื่อยมาก ไม่ต้องท้อ ทำเท่าที่ไหวก็พอ

mâe jà yùu gàb Payu dtà-lòrt bpai măi แม่จะอยู่กับพายุตลอดไปไหม

dĭeow man gôr pàan bpaiเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ความผิดหวังทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น kwaam-pìt-wăng tam-hâi rao kăeng-gràeng khêun

morng dtàang mum มองต่างมุม

sŏrn dôui gaan tam bpen dtua-yàang สอนด้วยการทำเป็นตัวอย่าง

สอนลูกให้เป็น “คนดี” ไม่ใช่สอนลูกให้เป็น “คนรวย” sŏrn lûuk hâi bpen “kon dii” mâi châi sŏrn lûuk hâi bpen “kon roui”

เพราะฉันเคยเป็นเด็กมาก่อน prór chăn koei bpen dèk maa gòrn

มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อเวลาของลูกกลับมาไม่ได้ mii ngern mâak kâe năi gôr séu way-laa khŏng lûuk glàp maa mâi dâi

เวลามีปัญหาแก้ที่ตัวเองอย่าโทษคนอื่น way-laa mii bpan-hăa gâe têe dtua aeng yàa tôht kon-èun

ให้ลูกเลือกเรียนและทำในสิ่งที่เขาชอบ hâi lûuk lêuak rian láe tam nai sìng têe kăo chôrb

ความกลัวในจินตนาการ kwaam-glua-nai-jin-dtà-naa-gaan

ล้มเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องลุกให้ได้ทุกครั้งที่ล้ม lóm bpen rêuang tam-má-daa dtàe dtông lúk hâi dâi túk kráng têe lóm

ถ้าไม่มีสิ่งที่ชอบก็ต้องชอบสิ่งที่มี tâa mâi mii sìng têe chôrp gôr dtông chôrp sìng têe mii

แม่เหนื่อยไหม mâe nèui măi kráp

อย่าอายที่จะ “บอกรัก” เพราะเราไม่รู้วันที่จะ “บอกลา” yàa aai têe jà bòrk rák prór rao mâi rúu wan năi jà dtông bòrk laa

Cake wan gèrd เค้กวันเกิด

phŏm gùb gaa-fae   ผมกับกาแฟ

menu bpuu เมนูปู

gài thôrd ไก่ทอด

wan-yùd khŏng phŏm วันหยุดของผม

siam muang yím สยามเมืองยิ้ม

way-la phŏm yùu bâan เวลาอยู่บ้าน

gaan dern taang nai Singapore การเดินทางในสิงคโปร์

pûu chaai kon nùng tîi chán rák ผู้ชายคนนี้ที่ฉันรัก

fáràng gin fáràng ฝรั่งกินฝรั่ง

arai arai gôr mâak อะไร อะไร ก็มาก

tum wan- níi hâi dii tîi sòod ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Khòb-khun tîi rák phŏm ขอบคุณที่รักผม

glèat arai jà dâi yàng nún เกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้น

gin arai dii กินอะไรดี

kong jà yùu dâi mâi naan คงจะอยู่ได้ไม่นาน

garn hâi kue kwaam-sùk     การให้คือความสุข

râang-gaai sòun năi bpen naai-yài (dton tîi  1  a-wai-ya-wa paai-nai) ร่างกายส่วนไหนเป็นนายใหญ่ (ตอนที่ 1  อวัยวะภายใน)

râang-gaai sòun năi săm-kan tîi-sùd(dton tîi  2  a-wai-ya-wa paai-nôrk) ร่างกายส่วนไหนสำคัญที่สุด (อวัยวะภายนอก)