image 33

          มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเคย “ล้ม”  ในชีวิต   บางครั้งก็ล้มในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่บางครั้งก็ล้มในเรื่องใหญ่ ๆ   บางคนล้มแล้วล้มอีก  แต่ก็ไม่เคยท้อ  พยายามลุกขึ้นแล้วสู้ต่อไป   บางคนล้มแค่ครั้งเดียวก็ท้อแท้  ลุกไม่ขึ้นอีกเลยตลอดชีวิต   กลายเป็นคนล้มเหลว

man bpen rêuang tam-má-daa têe túk-kon dtông koei  lóm  nai chee-wít baang-kráng gôr lóm nai rêuang lék-lék nói-nói         dtàe baang-kráng gôr lóm nai rêuang yài-yài         baang-kon lóm láew lóm èek               dtàe gôr mâi koei tór   pá-yaa-yaam lúk-khêun láew sûu dtòr-bpai     baang-kon lóm kâe kráng diew gôr tór-táe       lúk mâi khêun èek loei dtà-lòt chee-wít     glaai bpen kon lóm-lĕeo

          ปีแรกที่พายุมาเรียนที่สิงคโปร์   เขาทำสอบได้ไม่ดีเลย   เขาได้คะแนนน้อยเกือบทุกวิชา  ยกเว้นวิทยาศาตร์และคณิตศาตร์    ผลการสอบหลายครั้งคะแนนก็ออกมาไม่ดีเหมือนเดิม    เขาเริ่มท้อแท้   ฉันจำไม่ได้ว่าเขาร้องไห้กี่ครั้ง   เพราะได้คะแนนไม่ดีและเรียนไม่เข้าใจ

bpii râek têe Payu maa rian têe Singapore        kăo tam sòrb dâi mâi dii loei   kăo dâi ká-naen nói gèuap túk wí-chaa      yók-wén wít-tá-yaa sàat láe ká-nít sàat pŏn-gaan-sòrb lăai kráng ká-naen gôr òog maa mâi dii mĕuan-derm      kăo rêrm tór táe      chăn jam mâi dâi wâa kăo róng-hâi gèe kráng          prór dâi ká-naen mâi  dii láe rian mâi kâo-jai

          ฉันบอกพายุว่า   พายุมีทางเลือก 2 ทาง ทางแรกคือยอมแพ้และเก็บกระเป๋ากลับเมืองไทย     ทางที่ 2 คือ ลุกขึ้นและสู้ต่อไป   ให้พายุเลือกเอง   ถ้าเลือกแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะ

chăn bòk Payu  wâa  Payu mii taang-lêuak 2 taang             taang râek keu yorm- páe láe gèb grà-bpăo glàb Meuang Thai       taang têe 2 keu     lúk-khêun láe sûu dtòr-bpai         hâi Payu lêuak aeng       tâa lêuak láew jà bplìan-jai  mâi dâai láew ná

          สู้อะไรเหรอ   ฉันไม่ได้แนะนำให้พายุไปสู้กับคนอื่น   แต่ฉันบอกให้เขาลุกขึ้นสู้กับตัวเอง   สู้กับความขี้เกียจ   สู้กับภาษาอังกฤษที่แสนยาก   สู้กับความไม่มีวินัยในตนเอง    ฉันรู้ว่าในปีแรก ๆ เป็นเพราะภาษาอังกฤษของเขายังอ่อนมาก  เมื่อเทียบกับคนสิงคโปร์   ดังนั้นเขาต้องขยันมากกว่าคนสิงคโปร์เพื่อจะเรียนที่นี่ให้ได้

     sûu à-rai rĕr         chăn mâi dâai náe nam hâi Payu bpai sûu gàb kon-èun  dtàe chăn bòrk hâi kăo lúk-khêun sûu gàb dtua-aeng      sûu gàb kwaam-kêe-gìat sûu gàb paa-săa Ang-grìt têe săen yâak      sûu gàb kwaam mâi mii wí-nai nai dton aeng        chăn rûu wâa nai bpii râek râek       bpen prór paa-săa Ang-grìt khŏng kăo yang òrn mâak      mêua tîap-gàp kon Singapore       dang-nán kăo dtông kà-yăn mâak gwàa kon Singapore  pêua jà rian têe nêe hâi dâi

           “ล้ม” ได้ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา   คนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวบ้าง  บางครั้งล้มแบบ “มดล้ม” ก็ลุกขึ้นได้ง่าย ๆ แต่บางครั้งถ้าล้มแบบ  “ช้างล้ม”  ก็คงจะเจ็บทั้งตัวและเจ็บทั้งใจ   แล้วจะทำยังไง  ถ้าล้มแล้วไม่อยากลุก     ชีวิตก็จะล้มเหลว    เดินหน้าต่อไปไม่ได้อีกแล้ว    หมดอนาคต

image 34

     “lóm”   dâi     mâi bpen rai       bpen rêuang tam-má-daa      kon rao túk kon gèrt maa gôr dtông mii chûang way-laa têe lóm lĕeo bâang     baang-kráng lóm bàep     “mót lóm”     gôr lúk-khêun dâi ngâai-ngâai       dtàe baang-kráng tâa lóm bàep    “cháang lóm”  gôr kong-jà jèp táng dtua láe jèp táng jai      láew jà tam yang ngai            tâa lóm láew mâi yàak lúk             chee-wít gôr jà lóm lĕeo     dern-nâa dtòr-bpai mâi dâi èek láew        mòt à-naa-kót

          ฉันบอกพายุว่าเป็นลูกแม่ต้องอดทน  เข้มแข็ง   ไม่ว่าจะล้มแบบ “มดล้ม”  หรือ “ช้างล้ม”   ต้องพยายามลุกเองขึ้นให้ได้ทุกครั้งที่ล้ม   พยายามครั้งแรกอาจจะลุกไม่ขึ้นก็ต้องพยายามครั้งที่ 2    ครั้งที่ 3   จนกว่าจะสำเร็จ   แล้วเมื่อก้าวข้ามปัญหาหรืออุปสรรคไปได้แล้ว   พายุก็จะเข้มแข็งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง  

     chăn bòrk Payu  wâa bpen lûuk mâe dtông òt-ton                khêm-kăeng        mâi wâa jà lóm bàep    “mót lóm”    rĕu   “cháang lóm”    dtông pá-yaa-yaam lúk khêun aeng hâi dâi túk kráng têe lóm      pá-yaa-yaam kráng râek àat jà lúk mâi khêun gôr dtông pá-yaa-yaam kráng têe 2       kráng têe 3            jon-gwàa jà săm-rèt  láew mêua gâao-kâam bpan-hăa rĕu ù-bpà-sàk bpai dâi láew        Payu   gôr jà kêm-kăeng khêun èek kân nèung

          ชีวิตคนไม่ง่าย   มีปัญหาและบททดสอบเข้ามาบ่อย ๆ    แต่ทุกอย่างมีทางออก   มันอาจจะยากและหาทางออกไม่เจอเพราะยังพยายามไม่เต็มที่     ก็เลยล้มแล้วล้มอีก

                    chee-wít kon mâi ngâai     mii bpan-hăa láe bòt-tót-sòrb      kâo maa bòi-bòi      dtàe túk yàang mii taang-òog      man àat-jà yâak láe hăa taang-òog mâi jer prór yang pá-yaa-yaam mâi dtem têe     gôr loei lóm láew lóm èek  

          ไม่เคยบอกพายุว่า “ล้มไม่ได้”  แต่บอกเสมอว่า “จะล้มกี่ครั้งก็ต้องลุกให้ได้ทุกครั้ง”

                    mâi koei bòrk Payu wâa      “lóm mâi dâai “    dtàe bòrk sà-mĕr wâa      jà lóm gèe kráng gôr dtông lúk hâi dâi túk kráng

It is normal to encounter failures, but you must be able to stand up each time you fall.

It is common for everyone to encounter failure in their lives. At times, it may just be a minor failure, but during other times, it may be more severe. There may be some who will encounter them time and again, but they never lose hope and will always attempt to stand up and continue to persevere. On the other hand, others will simply give up after facing failure once and never be able to stand up again in their lives.

During the first year Payu began to study in Singapore, he was not able to get good results for his exams. He would usually fail nearly all his subjects, except for Science and Maths. Despite sitting for his exams multiple times, his grades remained the same. I could no longer count how many times he had cried from getting bad results and not understanding his lessons.

I then gave Payu two choices for him to decide on his own and told him that once he had chosen, he could not change his mind again. The first option was that he would give in and return to Thailand, while the other option was for him to stand up and continue to persevere.

What are you fighting for? I had never advised Payu to fight against others, but instead, I taught him to stand up and fight against himself to overcome his laziness and the difficulty he had when it came to English, as well as the lack of discipline in him. I knew that it was only his first year, so if I were to compare him with other Singaporean students, he was definitely not fluent in English. Therefore, he had to work even harder than Singaporean students in order to study well.

It is alright and normal for one to fail. Since we have been born onto this Earth, there will definitely be a time where everyone will encounter failure. Sometimes, you fail like how ‘an ant fails,’ but able to stand up easily after that. However, there would be other times when you will fail like how ‘an elephant fails’ and may even feel pain physically and mentally. Then, what should you do?

If you were to fail and was not determined enough to stand up again, your future will then become unsuccessful, as you are unable to move forward in life anymore.

I told Payu that since he is my son, he has to endure and become stronger. Regardless of whether he will fail like how ‘an ant fails,’ or ‘an elephant fails,’ he has to attempt to stand up by himself. If his first attempt was unsuccessful, he has to persevere and continue to attempt until he becomes successful. Also, whenever he encounters an obstacle, he has to find alternative solutions to overcome the issue and become stronger than before.

It is not easy for people to live their lives, as they have to undergo many tests in life. Yet, there is always a solution to every problem. It may not be easy for one to figure it out at first, as you did not fully utilise your abilities. As such, you will fail repeatedly.

However, I have never told Payu that he ‘can’t fail,’ but instead, I always taught him that he has to stand up each time he fails.