image 27

ฉันเคยฝันว่าฉันอยากจะเป็นหมอ   แต่มันไม่เคยเกิดขึ้น   ฉันเคยฝันอยากให้พายุเป็นหมอ    แต่ฉันไม่เคยบังคับให้เขาเลือกเรียนตามที่ฉันชอบ  ฉันให้เขาเลือกเรียนตามที่เขาชอบ  เพราะถ้าคนเราทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ   เขาอาจจะทำได้แต่อาจจะทำได้ไม่ดีและไม่มีความสุข

     chăn koei făn wâa chăn yàak jà bpen mŏr    dtàe man mâi-koie gèrt-kêun chăn koei făn yàak hâi Payu bpen mŏr    dtàe chăn mâi koei bang-káp hâi kăo lêuak rian dtaam têe chăn chôrb      chăn hâi kăo lêuak rian dtaam têe kăo chôrb prór tâa kon rao tam nai sìng têe kăo mâi chôrb      kăo àat-jà tam dâi dtàe àat-jà tam dâi mâi dii láe mâi mii kwaam-sùk

     ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าโง่หรือไม่เก่ง   แต่อาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้น   เขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่ถนัด 

image 28

     tam mâi dâi gôr mâi dâi bplae wâa ngôh rĕu mâi gèng      dtàe àat-jà bpen prór kăo mâi dâi gèrt maa pêua sing nán      kăo-àat jà mâi chôrb rĕu mâi tà-nàt

เหมือนกับถ้าเราให้ลิงปีนต้นมะพร้าว   มันสามารถปีนได้ดีและเร็ว   ปลาก็ว่ายน้ำได้ดีเพราะมันเกิดมาเพื่อมีชีวิตอยู่ในน้ำ    แต่ในทางกลับกันถ้าเราเอาลิงกับปลามาแข่งกันปีนต้นไม้   แน่นอน ! ลิงมันต้องชนะปลา  เพราะลิงมันถนัดและชอบปีนต้นไม้   ส่วนปลามันปีนต้นไม้ไม่ได้   ก็ไม่ได้หมายความว่าปลาโง่หรือไม่เก่ง  ถ้าเอาพวกมันมาแข่งกันว่ายน้ำ  แน่นอน ! ปลามันต้องชนะลิง  เพราะมันชอบและมันถนัดที่จะว่ายน้ำ   ส่วนลิงว่ายน้ำไม่ได้หรืออาจจะได้แต่ไม่ดี  (ครูเคทไม่รู้ เพราะครูเคทไม่ได้เป็นลิง)   ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าลิงมันโง่หรือไม่เก่ง

mĕuan gàb tâa rao hâi ling bpeen dtôn-má-práao   man săa-mâat bpeen dâi dii láe reo          bplaa gôr wâai-náam dâi dii prór man gèrt maa pêua mii chee-wít yùu nai náam    dtàe nai taang glàb-gan tâa rao ao ling gàb bplaa maa kàeng-gan bpeen dtôn máai     nâe non !  ling man dtông chá-ná bplaa      prór ling man tà-nàt láe chôrb bpeen dtôn-mái      sùan bplaa man bpeen dtôn mái mâi dâi      gôr mâi dâi măai-kwaam-wâa bplaa ngôh rĕu mâi gèng       tâa ao pûak-man maa kàeng-gan wâai-náam    nâe non bplaa man dtông chá-ná ling  prór man chôrb láe man tà-nàt têe jà wâai-náam       sùan ling wâai-náam mâi dâi rĕu àat-jà dâi dtàe mâi dii      (kruu kate  mâi ruu  prór kruu kate  mâi dâi bpen ling)    sêung gôr mâi dâi măaikwaamwâa ling man ngôh rĕu mâi gèng

Sweet Scientist Dream Clipart | k8660890 | Fotosearchแต่เพราะเราเกิดมาไม่เหมือนกัน   ความชอบ  ความถนัด  ก็แตกต่างกัน ดังนั้นอย่าบังคับลูกให้ทำตามความฝันของพ่อแม่    ลูกก็มีชีวิตเป็นของเขาเอง   เขามีความชอบ  ความถนัดและความฝันของเขา    มนุษย์นะ   ไม่ใช่หุ่นยนต์

dtàe prór rao gèrt maa mâi mĕuan-gan       kwaam chôrb    kwaam tà-nàt gôr dtàek-dtàang gan      dang-nán yàa bang-káp lûuk hâi tam dtaam kwaam-făn khŏng pôr mâe    lûuk gôr mii chee-wít bpen khŏng kăo aeng      kăo mii kwaam- chôrb      kwaam tà-nàt láe kwaam făn khŏng kăo    má-nút ná   mâi châi hùn-yon

ถ้าพายุได้เรียนตามที่เขาอยากจะเรียน ได้ทำงานตามที่เขาอยากจะทำ  ได้ทำ

อะไร ๆ ตามที่เขาชอบ   เขาจะมีความสุขมากกว่าที่ต้องเรียนหรือทำอะไร ๆ

ตามที่พ่อแม่บังคับให้เขาทำ   และเขาจะทำได้ดีด้วย

tâa Payu dâi rian dtaam têe kăo yàak jà rian    dâi tam ngaan dtaam têe kăo yàak jà tam      dâi tam à-rai à-rai    dtaam têe kăo chôrb    kăo jà mii kwaam-sùk mâak gwàa têe dtông rian rĕu tam à-rai à-rai  dtaam têe pôr mâe bang-káp hâi kăo tam láe kăo jà tam dâi dii dûai

ตอนเด็ก ๆ พายุเคยถามฉันว่า  “ตอนพายุโตขึ้นแม่อยากให้พายุเป็นอะไร” 

image 29

ฉันบอกเขาว่า   “แม่เคยอยากเป็นหมอ  แต่แม่ไปไม่ถึงความฝัน   พายุอยากจะเป็นอะไร  พายุก็ต้องดูว่าตัวเองชอบอะไร  ก็เลือกเรียนและทำงานตามที่ตัวเองชอบ  อย่าเลือกเพราะแม่ชอบ   แต่ต้องเลือกเพราะพายุชอบเอง  แล้วพายุจะมีความสุขที่ได้ทำตามที่ตัวเองชอบ” 

image 30

   dton dèk dèk  Payu koei tăam chăn wâa     “dton Payu dtoh-kêun mâe yàak hâi Payu bpen à-rai”    chăn bòk kăo wâa    “mâe koei yàak bpen mŏr   dtàe mâe bpai mâi tĕung kwaam-făn      Payu yàak jà bpen à-rai       Payu  gôr dtông duu wâa dtua aeng chôrb à-rai      gôr lêuak rian láe tam-ngaan dtaam têe dtua aeng chôrb      yàa lêuak prór mâe chôrb      dtàe dtông lêuak prór Payu chôrb aeng láew Payu jà mii kwaami-sùk têe dâi tam dtaam têe dtua aeng chôrp

Giving the child the choice in choosing whether he likes to do.

I once had a dream of being a doctor, but it went down the drain. Also, I

had dreamt of Payu becoming a doctor. Even so, I never once forced him to study

what I wished for him to learn. So, I let him choose whatever he liked to study

because if we were to do something we do not like, we might still be able to do

it, but it would not be good enough. Also, it would not give us happiness.

Not being able to do it did not mean that we were stupid or unskillful, but it

might just mean that we are not meant to do it. Therefore, we might just not be

skilful or like it enough to do that.

If a monkey were to climb a tree, it could climb well and fast. On the other

hand, fish can only swim very well because it was meant to live in water. If it were

in the opposite situation, where the monkey and fish challenged each other in

climbing a tree,    of course,    the monkey would win because the monkey is an

expert and loves to climb trees. As for the fish, it could not climb the tree, so it

does not mean the fish is stupid or unskillful.

If they were to challenge each other in swimming, of course, the fish would

win because it is an expert and loves swimming. As for the monkey, it might be

able to swim, but it is just not good enough at it. (Kruu Kate does not know,

because I am not a monkey!) Therefore, it does not mean the monkey is stupid or

unskillful.

Due to the fact that we are born to be different, we do not have the same

likes and skills. Therefore, parents should not force their children to follow their

dreams. Since they are just humans and not robots, the children have their own

life, likes, skills and dreams.

If Payu were able to study whatever he wants, he could work as whatever

career he wants to become. Hence, he would be happier than to learn whatever

his parents force him to do. Not only that, he would be able to do it very well.

When he was young, Payu had ever asked me, “When Payu grows up, what do I

want Payu to become?” I answered, “I have always wanted to become a doctor,

but I was not able to make my dream come true. But you have to see what you

like to do and study whatever you like, then become whatever you want to be.

Don’t choose whatever I like, but instead, you must choose whatever you like.

Only then, Payu will be happy at doing whatever you like.”