chán bòrk lûuk-chaai sà-mŏe wâa kwaam-sùk yùu gàb rao dtà-lòrd way-laa        máe-wâa nai baang-wan àrd-jà mii baang-yàang tîi tam-hâi rao rúu-sèuk  túg ,   tór-jai  ,  mâi sà-baai-jai  dtàe thâr rao mâi gèb aao rêung lào-nán maa kid mâak       rŭu mâi sŏn-jai man    kwaam-túg man gôr kâe pàan-maa ták-taai  láew gôr pàan bpai             man tam à-rai rao mâi-dâi       thâr rao mâi yoorm hâi man tam        láe rao mâi   yoorm-páe man

image

     ฉันบอกลูกชายเสมอว่าความสุขอยู่กับเราตลอดเวลา      แม้ว่าในบางวันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์  ท้อใจ  ไม่สบายใจ        แต่ถ้าเราไม่เก็บเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาก      หรือไม่สนใจมัน           ความทุกข์มันก็จะแค่ผ่านมาทักทายแล้วก็ผ่านไป          มันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมให้มันทำ   และเราไม่ยอมแพ้มัน       

        kwaam-túg kuu Satan tîi pa-yaa-yaam jà tam-ráai rao    dtàe rao lêuk dâi práw tîi jing láew rao bpen jôw-naai khŏng jai rao aeng               rao mii sìt tîi jà a-nú-yârt hâi kwaam-túg man yùu gàb rao mái           láe rao gôr mii sìt tîi jà a-nú-yârt hâi man yùu gàb rao naan kâe nái gôr-dâi

             ความทุกข์คือซาตานที่พยายามจะทำร้ายเรา        แต่เราเลือกได้     เพราะที่จริงแล้วเราเป็นเจ้านายของใจเราเอง    เรามีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ความทุกข์มันอยู่กับเราไหม      และเราก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้มันอยู่กับเรานานแค่ไหนก็ได้

        dtàe thâr rao aao cha-na kwaam-túg  mâi dâi        mâi yoorm leuum man         gèb man aao-wái nai jai yùu sà-mŏe          rao gôr jà mâi mii kwaam-sùk

             แต่ถ้าเราเอาชนะความทุกข์ไม่ได้       ไม่ยอมลืมมัน   เก็บมันเอาไว้ในใจอยู่เสมอ       เราก็จะไม่มีความสุข

        chên-diew-gan        mêua rao bpen jôw-naai khŏng jai rao aeng     rao gôr mii sìt tîi jà a-nú-yârt hâi kwaam-sùk yùu gàb rao naan kâe nái gôr-dâi       rŭu yùu dtà-lòrd-bpai gôr-dâi

     เช่นเดียวกัน    เมื่อเราเป็นเจ้านายของใจเราเอง     เราก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ความสุขอยู่กับเรานานแค่ไหนก็ได้    หรืออยู่ตลอดไปก็ได้  

        thâr rao aao cha-na kwaam-túg tîi pàan kâo maa nai che-wít rao dâi

kwaam-sùk gôr jà yùu gàb rao sà-mŏe         

ถ้าเราเอาชนะความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้        ความสุขก็จะอยู่กับเราเสมอ

Sorrow will only come and go, but happiness will always be with us.

I always tell my son that happiness will always be with us. Someday, something may happen to make us feel sad, discouraged or uneasy. However, if we do not overthink or pay it any mind, the sorrow would simply be dropping by to say hi and then leave. It cannot do anything to us if we do not let it and give in to it.

Sorrow is the devil that tries to tear us down. Even so, we can choose since we are the owners of our mind, whether it can stay or not, and also for however long is up to us to decide.

However, if we do not win over sorrow and forget about it, just by thinking about it continuously, we will never find happiness.

Similarly, since we are the boss of our mind, we are able to control how long happiness will stay with us, and even forever.

If we can prevail over the sorrow that comes into our lives, happiness will always be with us.