DSC 0611 1

wan-prûng-níi  rao àrd waang-păan jà tum arai gôr dâi         rao àrd waang-păan jà bpai tîi năi gôr dâi         rao àrd waang-păan jà gin arai  gôr dâi          rao àrd waang-păan jà pób krai gôr dâi      

dtàe  mâi mii krai rúu wâa jà gèrd arai khêun      mâi mii krai rúu wâa jà jer arai      prûng-níi  rao àrd jà mii khwam-sùk  rěu  prûng-níi  rao àrd jà sâow gôr dâi      

sŭm-rùb kruu Kate   mâi glua wâa wan-prûng-níi   jà bpen yang-ngai     kruu Kate jà tum wan- níi hâi dii tîi-sòod  práw kruu Kate  mâi  rúu wâa jà mii wan-prûng-níi   hâi gâe-khăi khwam-pìd mái           mâi  rúu wâa jà mii wan-prûng-níi   hâi pôod kum wâa khŏr-thôd mái       dang-nún tum wan- níi hâi dii tîi-sòod 

พรุ่งนี้ เราอาจวางแผนจะทำอะไรก็ได้ เราอาจวางแผนจะไปที่ไหนก็ได้  เราอาจวางแผนจะกินอะไรก็ได้ เราอาจวางแผนจะพบใครก็ได้ 

แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น  ไม่มีใครรู้ว่าจะเจออะไร  พรุ่งนี้เราอาจจะมีความสุข หรือ พรุ่งนี้เราจะเศร้าก็ได้ 

สำหรับครูเคท ไม่กลัวว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง  ครูเคททำวันนี้ให้ดีที่สุดเสมอ  เพราะครูเคทไม่รู้ว่า  จะมีวันพรุ่งนี้ให้แก้ไขความผิดไหม  จะมีวันพรุ่งนี้ให้พูดคำว่า ขอโทษไหม ดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด

tum ทำ do , make
wan- níi วันนี้ today
dii tîi sòod ดีที่สุด The best
wan-prûng-níi  วันพรุ่งนี้ tomorrow
waang-păan วางแผน plan
arai gôr dâi อะไรก็ได้ anything
tîi năi gôr dâi         ที่ไหนก็ได้ anywhere
krai gôr dâi       ใครก็ได้ anybody
mâi mii krai ไม่มีใคร nobody
gèrd arai khêun      เกิดอะไรขึ้น  what happen
àrd jà อาจจะ might , maybe
mii khwam-sùk  มีความสุข happy
sâow เศร้า sad
glua กลัว scare ,fear ,afraid
bpen yang-ngai     เป็นยังไง how is it going
gâe-khăi แก้ไข solve
khwam-pìd ความผิด mistake ,fault
khŏr-thôd ขอโทษ sorry , apologize
dang-nún ดังนั้น therefore