image 12

        wan nèung Payu glàb maa jàak rong-rian dôui sĭi-nâa tîi mâi kôi dii nák kăo nâng yùu nai rót ngìab ngìab dôui tâa-taang tîi duu ngùt-ngìt láe waew-dtaa bèua-nàai    nai-tîi-sùt kăo gôr tăam chăn dôui náam-sĭang seng seng wâa mâe koei pìt-wăng bâang măi     láew mâe tam yang-ngai

             วันหนึ่งพายุกลับมาจากโรงเรียนด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนัก      เขานั่งอยู่ในรถเงียบ ๆ   ด้วยท่าทางที่ดูหงุดหงิด    และแววตาเบื่อหน่าย ในที่สุดเขาก็ถามฉันด้วยน้ำเสียงเซ็ง ๆ ว่า      แม่เคยผิดหวังบ้างไหม    แล้วแม่ทำยังไง

        “koei sí , bòi dôui”  chăn dtòrb Payu tîi jing láew kwaam-pìt-wăng man mâi koei tam hâi mâe mòt-wăng      dtàe kwaam-pìt-wăng man tam-hâi mâe rian-rúu tîi jà pá-yaa-yaam    kwài-kwáar láe dtòr-sûu  dtòr-bpai pêua hâi dâi sìng tîi wăng wái          tam-hâi rúu-jàk gaan-òt-ton láe gaan ror-koi        tîi-săm-kan kwaam-pìt-wăng tam hâi jìt-jai khŏng rao kăeng- gràeng khêun

             “เคยซิ  บ่อยด้วย”  ฉันตอบพายุ     ที่จริงแล้วความผิดหวังมันไม่เคยทำให้แม่หมดหวัง     แต่ความผิดหวังมันทำให้แม่เรียนรู้ที่จะพยายามไขว่คว้าและต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ได้สิ่งที่หวังไว้         ทำให้รู้จักการอดทนและการรอคอย        ที่สำคัญความผิดหวังทำให้จิตใจของเราแข็งแกร่งขึ้น        

        thâr dtông jer kwaam-pìt-wăng yàa hâi kwaam-pìt-wăng man tam-hâi lûug tór-táe láe sîn-wăng          yàa mòt  gam-lang-jai  tîi jà pá-yaa-yaam dtòr-bpai mêua lóm láew dtông lúk-khêun maa dern dtòr bpai hâi dâi     chái kwaam pìt wăng sâang kwaam khêm-kăeng hâi dtua aeng

             ถ้าต้องเจอความผิดหวัง   อย่าให้ความผิดหวังมันทำให้ลูกท้อแท้และสิ้นหวัง      อย่าหมดกำลังใจที่จะพยายามต่อไป     เมื่อล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาเดินต่อไปให้ได้     ใช้ความผิดหวังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเอง

        nai chee-wít khŏng lûug                           yang jà dtông pób gàb kwaam-pìt-wăng ìik mâak maai baang-kráng àrd-jà bpen kwaam-pìt-wăng lék lék nŏi  nŏi dtàe gôr àrd-jà mii baang- tee tîi dtông pób gàb kwaam-pìt-wăng kráng-yîng-yài kwaam-pìt-wăng jàak kráng-gòrn jà tam-hâi lûug rian rúu láe khêm-kăeng khêun thâr dtông pìt-wăng nai kráng-dtòr-bpai gôr jà mii vaccine tîi chôui hâi lûug kăeng-gràeng por tîi jà pàan-pón man bpai dâi         sìng săm-kan tîi sùt keu yàa yorm-páe

     ในชีวิตของลูก    ยังจะต้องพบกับความผิดหวังอีกมากมาย     บางครั้งอาจจะเป็นความผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ    แต่ก็อาจจะมีบางทีที่ต้องพบกับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่      ความผิดหวังจากครั้งก่อนจะทำให้ลูกเรียนรู้และเข้มแข็งขึ้น   ถ้าต้องผิดหวังในครั้งต่อไปก็จะมีวัคซีนที่ช่วยให้ลูกแข็งแกร่งพอที่จะผ่านพ้นมันไปได้      สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ายอมแพ้

image 13
Kam-sàb   คำศัพท์
kwaam pìt wăngความผิดหวังdisappointment
kăeng gràengแข็งแกร่งstrong
sĭi-nâaสีหน้าFacial expression
tâa-taangท่าทางExpression (action)
waew-dtaaแววตาexpression of eyes
náam-sĭangน้ำเสียงtone of voice
kwài-kwáarไขว่คว้าto grab , to seize , to clutch
wăng wáiหวังไว้expect , hope
gaan-òt-tonอดทนendure
kráng-yîng-yàiครั้งยิ่งใหญ่great time
pàan pónผ่านพ้นget over , gone by

Disappointment make us stronger.

One day, Payu left the school with a grim expression on his face. He then sat in the car silently with bored eyes and acted moodily. Finally, he asked me in a bored tone if I had ever experienced any disappointments, and what did I do at that time?

“Yes, I have. Very frequently.” I answered Payu. In actual fact, disappointment had never made me lose hope, but it made me learn to put more effort into my attempts to grab and fight for whatever I wanted. Also, it taught me how to endure and wait patiently. Most importantly, disappointment strengthened our heart stronger.

If we were to encounter disappointment, don’t let it make you feel disheartened, hopeless and discouraged to stand up again after every fall. By overcoming hopelessness, you would then allow yourself to grow stronger.

Throughout your life, you would still have to face countless disappointments. Sometimes, it might be something small, while at other times, it might be due to something more significant. The child would then learn from previous disappointments and become stronger in the heart. If he were to face disappointment in the future, he would then have a ‘vaccine’ to help him to become strong enough to overcome it. However, the most important thing was for him to never give up on himself.