fáràng gin fáràng ฝรั่งกินฝรั่ง

rong-rian khŏng phŏm bpen rong-rian bilingual.     mii kruu maa jàrk lăai pràtet.  mii kruu kon Thai    kruu fáràng    kruu jiin   kruu india    kruu philipine  kruu yii-pun gôr mii kon Thai rîek kon dtàng-chât pĭew khăow wâa  “fáràng” chów wan nùng phŏm yùu tîi rong-rian.    phŏm hěn kruu “fáràng”  kon nùng tîi ráan khăai phŏn-la-máai.    kăo

pûu chaai tîi chán rák ผู้ชายคนนี้ที่ฉันรัก

pûu chaai kon nùng tîi chán rák mâak .    kăo bpen kon jai-dii    mâi koei dù     mâi koei moo-hŏo     mâi koei bòn     kăo duu-lae chán dii mâak       way-la tîi chán mâi sà-baai      kăo jà yùu gùb chán sà-mŏe      chán bpen kon dii dâi gôr práw pûu chaai kon níi       chán rúu wâa kăo rák chán 

gài thôrd ไก่ทอด

pêuan pêuan phŏm chôrb gin gài thôrd. pêuan pêuan tîi tum-ngan gôr chôrb gin gài thôrd. lûuk lûuk khŏng phŏm gôr chôrb gin gài thôrd. krai krai gôr chôrb gin gài thôrd. láew khun la chôrb gin gài thôrd mái ? tîi Singapore mii gài thôrd lăai ráan . mii ráan KFC , ráan  McDonald

menu bpuu เมนูปู

bpuu bpen aa-hăan ta-lay t îi aròi mâak .bpuu tum aa-hăan dâi lăai yàang chên bpuu nûng , bouu pàd pŏng ga-rèe ,bpuu pàd prík thai dum , yum bpuu , thôd mun bpuu , bpuu òb wŏun-sên , kâow pàd bpuu , khà-nŏm jiin náam yaa bpuu , bpuu thôd grà-tiam.         deuan tîi

phŏm gùb gaa-fae ผมกับกาแฟ

wan níi bpen wan-jan . dton chów phŏm maa tum-ngan tîi office. phŏm mâi dâi gin khâow chów dtàe phŏm dèum gaa-fae gòrn tum-ngan. phŏm chôrb dèum gaa-fae ráwn sài cream mâi sài náam-taan . lăng jàrk dèum gaa-fae láew phŏm gôr rêam tum-ngan.         wan níi ngan yûng mâak . phŏm dtông duu-lae lûuk-kháa

Lesson 30 Habits and behavior

Habits and behavior ni-sai lae prut-tì-gam jai-dii kind ใจดี jai-gwâang generous ใจกว้าง jai-ráai cruel ,mean ในร้าย jai-rórn hot-tempered ใจร้อน jai-yen mild-mannered,calm ใจเย็น kha-yăn work hard ขยัน khîi–gìeat lazy ขี้เกียจ khîi–aai shy ขี้อาย khîi-moo-hŏo easy to get angry ขี้โมโห khîi-klàat coward ขี้ขลาด khîi-móh boastful ขี้โม้ khîi-nĭao thrifty ขี้เหนียว khîi-ngŏk stingy ขี้งก bpra-yàt economize , be thrifty