CONTENTS

Chapter 1        Family (krôp-kruua)    ครอบครัว

Chapter 2        Occupations (aa-chêap)  อาชีพ

Chapter 3        Weather (aa-gàat)   สภาพอากาศ

Chapter 4        Comparative / Superlative /Describing extent of

Chapter 5        Thai   Food   (aa-hăan)   อาหารไทย

 

 

Chapter 1 Family (krôp-kruua) ครอบครัว

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0003
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0004

What do Thai people call their grandparents?

  • pùu ปู่ is  grandfather from father side

  • dtaa ตา is grandfather from  mother side

  • yâa ย่า is grandmotherr from father side

  • yaai ยาย is grandmother from mother side

How do you address a family in Thai

krôp-kruua

family

ครอบครัว

pôr-mâe

parents

พ่อแม่

pîi-nóng

siblings

พี่น้อง

lûug kon diew

only child

ลูกคนเดียว

lûug-chaai kon diew

only son

ลูกชายคนเดียว

lûug-săao kon diew

only daughter

ลูกสาวคนเดียว

chaai

male

ชาย

săao

female

หญิง

pûu-chaai

male , man

ผู้ชาย

pûu-ying

female , woman

ผู้หญิง

dtàeng-ngaan

married

แต่งงาน

sòht

Single (status)

โสด

mân

engaged

หมั้น

pôr-mâai 

mâe- mâai

Widower

widow

พ่อม่าย

แม่ม่าย

yàa

divorced

หย่า

à-dèet

ex

อดีต

krôp-kruua yài

big family

ครอบครัวใหญ่

krôp-kruua lék

small family

ครอบครัวเล็ก

lăan

grandchildren

หลาน

mii chee-vit

alive

มีชีวิต

fan

boyfriend / girlfriend

แฟน

kon-diew

single person

alone , only one

คนเดียว

făa-fàad

twin

ฝาแฝด

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0006
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0007
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0008
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0009
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0010
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0011
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0012
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0013
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0014
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0015
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0016
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0017
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0018

Chapter 2 Occupations (aa-chêep) อาชีพ

How to call occupation in thai

kruu

aa-jaan

 

Teacher

instructor

lecturer

ครู

อาจารย์

mŏr

 

doctor

หมอ

pá-yaa-baan

 

nurse

พยาบาล

wít-sà-wá-gon 

 

engineer

วิศวกร

nák tú-rá gìt

 

businessman

businesswoman

นักธุรกิจ

tá-naai-kwaam

 

 

lawyer

ทนายความ

nák-ban-chii

 

accountant

นักบัญชี

nák-róng

 

singer

นักร้อง

nák-kĭien       

 

writer

นักเขียน

nák-riian

 

student

นักเรียน

dtam-rùuat  

 

police

ตำรวจ

tá-hăan

 

soldier

ทหาร

pôr-kruua

mâe-kruua

 

chef

พ่อครัว

แม่ครัว

kon kàp-rot

 

driver

คนขับรถ

daa-raa

 

actor , actress

ดารา

châang-pâap

 

photographer

ช่างภาพ

châang-fai

 

technician

ช่างไฟ

nák wít-tá-yaa sàat

 

scientist

นักวิทยาศาสตร์

sà-tăa-bpà-ník

 

architect

สถาปนิก

kam-sàb   คำศัพท์

gìew-gàp

about

เกี่ยวกับ

ngaan (noun)

work

งาน

tam-ngan (verb)

work

ทำงาน

aa-chêep

occupation

อาชีพ

bplìen

change

เปลี่ยน

naan

long (time)

นาน

naan kâe-năi ?

how long

นานแค่ไหน

mâi mii krai

no one

ไม่มีใคร

ta-naa-kaan

bank

ธนาคาร

gaan sà-daeng  

acting

การแสดง

hŭa-jai

heart

หัวใจ

sŏn

Teach

สอน

dâan

field , side

ด้าน

sà-nùk

enjoy , fun

สนุก

gà-sĭian

retired

เกษียณ

gaan kăai

sale , selling

การขาย

gaan dtà-làat

marketing

การตลาด

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0022
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0023
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0024
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0025
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0026
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0027
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0028
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0029
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0030
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0031
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0032
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0039
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0040

Chapter 3 Season and Weather (réu-duu láe sà-pâap   aa-gàat)

ฤดูและสภาพอากาศ

What are the seasons and weather in Thailand?

aa-gàat

 

 

weather

 

อากาศ

réu-duu , naa

 

season

ฤดู  , หน้า

réu-duu năao

nâa năao

 

winter

ฤดูหนาว

หน้าหนาว

réu-duu fŏn

nâa năao fŏn

 

rainy season

ฤดูฝน

หน้าฝน

réu-duu rón

nâa năao rón

 

summer

ฤดูร้อน

หน้าร้อน

mêk mâak

 

cloudy

เมฆมาก

fŏn dtòk

 

rainy

ฝนตก

dàat-jàa

 

sunny

แดดจ้า

òp-âao

 

humid

อบอ้าว

lom raeng

 

windy

ลมแรง

mòk-long

 

foggy

หมอกลง

mòk-jàd

 

misty

หมอกจัด

hi-má dtòg

 

snowy

หิมะตก

paa-yú

 

storm

พายุ

lûug-hèp dtòg

 

hailing

ลูกเห็บตก

fáa-róng

 

thunder

ฟ้าร้อง

fáa-lâep

 

lightning

ฟ้าแลบ

fáa-páa

 

thunderbolt

ฟ้าผ่า

náam-tûuam

 

flood

น้ำท่วม

How do you say weather in Thailand?

fŏn  

rain   

ฝน

mêk

cloud

เมฆ

dàat

sunlight

แดด

lom

wind

ลม

hi-má

snow

หิมะ

mòk

fog

หมอก

lûug-hèp

hail

ลูกเห็บ

fáa

sky

ฟ้า

kwan

smoke

ควัน

rón

hot

ร้อน

ùn

warm

อุ่น

yen

cool

เย็น

năao

cold

หนาว

fŏn dtòk nàk

heavy rain

ฝนตกหนัก

fŏn dtòk bploi bploi

drizzle

ฝนตกปรอย ๆ

rôm

umbrella

ร่ม

yùt

stop

หยุด

tâa

If

ถ้า

òk-gam-lang

excercise

ออกกำลัง

gôr dâi          

also can

ก็ได้

bàap-níi

like this

แบบนี้

lam-bàak

difficult

ลำบาก

lêun

slippery

ลื่น

rá-wang

be careful

ระวัง

tol

call (phone)

โทร

gaan pá-yaa-gon aa-gàat

forecast

การพยากรณ์อากาศ

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0045
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0046
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0047
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0048
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0049
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0050
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0051
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0052
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0053
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0054

Chapter 4 Comparative / Superlative /Describing extent of

Comparative

dii gwàa

better

ดีกว่า

mâak gwàa

more

มากกว่า

yài gwàa

bigger

ใหญ่กว่า

lék gwàa

smaller

เล็กกว่า

sŭung gwàa

taller

สูงกว่า

dtêa gwàa

shorter

เตี้ยกว่า

phŏrm gwàa

thinner

ผอมกว่า

oûn gwàa

fatter

อ้วนกว่า

glaai gwàa

further

ไกลกว่า

glâi gwàa

nearer

ใกล้กว่า

gào gwàa

older than(thing)

เก่ากว่า

mài gwàa

newer

ใหม่กว่า

tùug gwàa

cheaper

ถูกกว่า

paeng gwàa

more expensive

แพงกว่า

ngâai gwàa

easier

ง่ายกว่า

yâak gwàa

more difficult

ยากกว่า

rew gwàa

faster

เร็วกว่า

cháar gwàa

slower

ช้ากว่า

Superlative

dii tîi-sùt

The best

ดีที่สุด

mâak tîi-sùt

The most

มากที่สุด

yài tîi-sùt

The biggest

ใหญ่ที่สุด

lék tîi-sùt

The smallest

เล็กที่สุด

sŭung tîi-sùt

The tallest

สูงที่สุด

dtêa tîi-sùt

The shortest

เตี้ยที่สุด

phŏrm tîi-sùt

The thinnest

ผอมที่สุด

oûn tîi-sùt

The fattest

อ้วนที่สุด

glaai tîi-sùt

The furthest

ไกลที่สุด

glâi tîi-sùt

The nearest

ใกล้ที่สุด

gào tîi-sùt

The oldest (thing)

เก่าที่สุด

mài tîi-sùt

The newest

ใหม่ที่สุด

tùug tîi-sùt

The cheapest

ถูกที่สุด

paeng tîi-sùt

The most expensive

แพงที่สุด

ngâai tîi-sùt

The easiest

ง่ายที่สุด

yâak tîi-sùt

more difficult

ยากที่สุด

rew tîi-sùt

The fastest

เร็วที่สุด

cháar tîi-sùt

slowest

ช้าที่สุด

very

dii mâak

very good 

ดีมาก

sŏui mâak

very pretty

สวยมาก

lòr mâak

Very handsome

หล่อมาก

lék mâak

very small

เล็กมาก

sŭung mâak

very tall

สูงมาก

dtêa mâak

very short

เตี้ยมาก

phŏrm mâak

very thin

ผอมมาก

oûn mâak

very fat

อ้วนมาก

glaai mâak

very far

ไกลมาก

glâi mâak

very near

ใกล้มาก

gào mâak

very old (thing)

เก่ามาก

tùuk mâak

very cheap

ถูกมาก

paeng mâak

very expensive

แพงมาก

ngâai mâak

very easy

ง่ายมาก

yâak mâak

very difficult

ยากมาก

rew mâak

very fast

เร็วมาก

cháar mâak

very slow

ช้ามาก

yen mâak

very cold

เย็นมาก

Too

mâak gern bpai

too much

มากเกินไป

yài gern bpai

too big

ใหญ่เกินไป

lék gern bpai

too smal

เล็กเกินไป

sŭung gern bpai

too tall

สูงเกินไป

dtêa gern bpai

too short

เตี้ยเกินไป

phŏrm gern bpai

too thin

ผอมเกินไป

oûn gern bpai

too fat

อ้วนเกินไป

glaai gern bpai

too far

ไกลเกินไป

glâi gern bpai

too near

ใกล้เกินไป

gào gern bpai

too old (thing)

เก่าเกินไป

mài gern bpai

too new

ใหม่เกินไป

tùug gern bpai

too cheap

ถูกเกินไป

paeng gern bpai

too expensive

แพงเกินไป

ngâai gern bpai

too easy

ง่ายเกินไป

yâak gern bpai

too difficult

ยากเกินไป

rew gern bpai

too fast

เร็วเกินไป

cháar gern bpai

too slow

ช้าเกินไป

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0059
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0060
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0061
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0062
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0063
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0064
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0065
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0066
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0067
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0068
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0069
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0070
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0071

Chapter 5 Food (aa-hăan)

tôrd

 

deep-fried

ทอด

tôm

 

boil

ต้ม

tôm jèud

 

soup (clear soup)

ต้มจืด

Tôm-yam

 

spicy and sour soup

ต้มยำ

gaang

 

spicy soup

แกง

gaang-gà -rìi

 

curry soup

แกงกะหรี่

nêung

 

steam

นึ่ง

yam

 

spicy and sour salad

สลัด

bpîng

 

grill , barbecue

ปิ้ง

Thai Food Vocabulary

 

aa-hăan

food

อาหาร

kâow

rice

ข้าว

aa-hăan chow

kâow chow

breakfast

อาหารเช้า

ข้าวเช้า

aa-hăan tîang

kâow glaang-wan

lunch

อาหารเที่ยง

ข้าวเที่ยง

aa-hăan yen

kâow yen

dinner

อาหารเย็น

ข้าวเย็น

aa-hăan fáràng

Western food

อาหารฝรั่ง

aa-hăan jeen

Chinese food

อาหารจีน

aa-hăan thai

Thai food

อาหารไทย

phon-là-máai

fruit

ผลไม้

pàk

vegetable

ผัก

guâi dtĭew

noodle

ก๋วยเตี๋ยว

néua (wua)

beef

เนื้อวัว

gûng

prawn

กุ้ง

mŭu

pork

หมู

gài

chicken

ไก่

hŏoi

shell

หอย

bpuu

crab

ปู

bplaa

fish

ปลา

bplaa-mèuk

squid

ปลาหมึก

bpèd

duck

เป็ด

aao

want

เอา

mâi aao

don’t want

ไม่เอา

hĭw

hungry

หิว

iìm

full

อิ่ม

gin tîi nîi

eat here

กินที่นี่

aao glùb bâan

take away

เอากลับบ้าน

sài

put

ใส่

prík

chilli

พริก

prík-thai

pepper

พริกไทย

náam bplaa

fish sauce

น้ำปลา

náam dtaan

sugar

น้ำตาล

glea

salt

เกลือ

grà-tiiam

garlic

กระเทียม

hŭa-hŏrm

onion

หัวหอม

má-now

lemon ,lime

มะนาว

pǒng-chuu-rót

MSG

ผงชูรส

Thai bevarage

krêung dèum

beverage

เครื่องดื่ม

náam

water

น้ำ

náam khăeng

Ice

น้ำแข็ง

równ

hot

ร้อน

gaa-fair

coffee

กาแฟ

gaa-fair yen

Ice coffee

กาแฟเย็น

gaa-fair równ

hot coffee

กาแฟร้อน

nom yen

bandung

นมเย็น

náam ôoi

sugar cane

น้ำอ้อย

chaa

tea

ชา

chaa yen

Thai ice milk tea

ชาเย็น

chaa dam-yen

Ice black tea

ชาดำเย็น

chaa ma-now

Ice lemon tea

ชามะนาว

náam gég-huai

chrysanthemum

น้ำเก๊กฮวย

náam dtâo-hûu

soybean milk

น้ำเต้าหู้

náam pŏn-la-mái

fruit juice

น้ำผลไม้

náam aat-lom

carbonated drink

น้ำอัดลม

Eating Utensils in Thai

Eating Utensils in Thai

 

khùat

bottle

 

ขวด

gâew

Glass , cup

gâew       …………bai

แก้ว

Jaan

plate

Jaan        …………bai

จาน

tûai

cup /small bowl

tûai         …………bai

ถ้วย

charm

large bowl

charm     …………bai

ชาม

dtà-gìab

chopsticks

dtà gìab  …………kûu

ตะเกียบ

mêed

knife

mêed   …………lêm

มีด

chórn

spoon

chórn  …………kan

ช้อน

sôrm

fork

sôrm   …………kan

ส้อม

chórn+ sôrm

spoon+ fork

chórn-sôrm……… kûu

ช้อนส้อม

lòrd

straw

lòrd …………aan

หลอด

PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0077
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0078
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0079
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0080
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0081
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0082
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0083
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0084
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0085
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0086
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0087
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0088
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0089
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0090
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0091
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0092
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0093
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0094
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0095
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0096
PUUT THAI GAB KRUU KATE 3 Aug 2023 page 0097