1nèung 11sìp – èt 101nèung rói + nèung
2sŏng 12sìp – sŏng 102nèung rói + sŏng
3săam 13sìp – săam 110nèung rói + sìp
4sìi 20yîi sìp 120nèung rói + yîi sìp
5hâa 21yîi sìp + èt 1,000nèung pan
6hòk 22yîi sìp + sŏng 10,000nèung mèun
7jèt 30săam sìp 100,000nèung săan
8bpàed 40sìi sìp 1,000,000nèung láan
9gâo 50hâa sìp billionnèung pan láan
10sìp 100nèung rói 0sŏon

15             =      sìp  + hâa

27             =      yîi sìp + jèt

38             =      săam sìp +  bpàed

82             =      bpàed sìp  + sŏng

75             =      …………+……………      

99             =      …………+……………

101           =      …………+……………

120           =      …………+……………

131           =      …………+……………+……………

PUUT THAI GAB KRUU KATE 1 2023 page 0033 1

Example

101   =   nèung  rói + nèung

1,010   =   nèung  pan + sìp

100,100   =  nèung   săan + nèung rói

2,000,000  =  sŏng  láan

14,000,000  =  sip sìi + láan

14,100,000  =  sip sìi + láan + nèung   săan

100,000,000 = nèung   rói + láan

105,000,000 = nèung   rói + hâa + láan

1,000,000,000  =  nèung   pan + láan

1,300,500,000  =  nèung   pan + săam rói + láan + hâa săan

1,000,000,000,000  =  nèung   láan  +  láan